Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – Super Bock Bebidas, S. A. protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-837/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Super Bock Bebidas, S. A.

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

1.    Dopušta li članak 17. stavak 6. drugi podstavak Šeste direktive1 Vijeća od 17. svibnja 1977. (u kojem se navodi da „države članice mogu zadržati sve iznimke određene njihovim nacionalnim zakonodavstvima na datum stupanja na snagu [te] Direktive” [neslužbeni prijevod]), da nova država članica, na datum pristupanja, u svoje nacionalno zakonodavstvo uvede iznimke od prava na odbitak PDV-a?

2.    Je li doseg članka 17. stavka 6. drugog podstavka Šeste direktive jednak dosegu članka 176. drugog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ2 od 28. studenoga 2006. (koji predviđa da države članice koje su pristupile Zajednici nakon 1. siječnja 1979. mogu zadržati sve iznimke određene njihovim nacionalnim zakonodavstvima na datum njihova pristupanja) u pogledu datuma koji je relevantan za utvrđivanje koje su to „iznimke određene njihovim nacionalnim zakonodavstvima”?

3.    Ako je Portugal, s obzirom na Šestu direktivu, mogao zadržati sve iznimke određene svojim zakonodavstvom na dan 1. siječnja 1989., odnosno na datum stupanja na snagu Šeste direktive u Portugalu, je li ta mogućnost izmijenjena Direktivom 2006/112/EZ u kojoj je kao relevantni datum naveden datum pristupanja (1. siječnja 1986.)?

4.    Protivi li se članku 176. drugom stavku Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. stupanje na snagu, na datum pristupanja Portugala Europskim zajednicama, pravila (poput onih iz članka 21. stavka 1. Códiga del impuesto sobre el valor añadido (Zakonik o porezu na dodanu vrijednost)) kojima se uređuje iznimka od prava na odbitak pretporeza za određene troškove (uključujući troškove smještaja, hrane, pića, najma vozila, goriva i cestarina) ako su ta pravila već bila objavljena i njihovo je stupanje na snagu prvotno bilo predviđeno prije pristupanja, ali je odgođeno do datuma pristupanja?

5.    Treba li članak 168. točku (a) Direktive 2006/112 i načelo neutralnosti tumačiti na način da im se protivi nacionalno zakonodavstvo države članice koje zadržava pravila o izuzeću od prava na odbitak pretporeza (poput pravila iz članka 21. stavka 1. Zakonika o PDV-u koja se odnose na troškove smještaja, hrane, pića, najma vozila, goriva i cestarine), primjenjiva čak i kad se utvrdi da su stečena roba i usluge bile korištene za oporezive transakcije poreznog obveznika?

6.    Protivi li se članku 176. Direktive 2006/112 i načelu proporcionalnosti to da se izuzeća od prava na odbitak koja nisu predviđena tom Direktivom, ali koja države članice mogu zadržati u skladu s drugim stavkom navedenog članka, mogu primijeniti ako se utvrdi da su predmetni troškovi usko povezani s poslovanjem i da su roba i usluge bile korištene za oporezive transakcije poreznog obveznika?

____________

1 Direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL 1977., L 145, str. 1.)

2 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.)