Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Super Bocks Bebidas S. A. kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-837/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Super Bocks Bebidas S. A.

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1977. május 17-i hatodik tanácsi irányelv1 17. cikke (6) bekezdésének második albekezdése (annak megállapításával, hogy a tagállamok „fenntarthatnak minden olyan kizárást, amely az ezen irányelv hatálybalépése idején fennálló nemzeti jogszabályban szerepel”) lehetővé tette-e, hogy valamely új tagállam a csatlakozása időpontjában a héalevonási jog kizárását bevezesse a belső jogába?

A hatodik irányelv 17. cikke (6) bekezdésének második albekezdése ugyanazon hatállyal rendelkezik-e, mint a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv2 176. cikkének második bekezdése (annak elrendelésével, hogy a Közösséghez 1979. január 1-jét követően csatlakozó tagállamok fenntarthatnak minden olyan korlátozást, amelyet a csatlakozás időpontjában hatályos nemzeti jogszabályaik előírnak), az annak meghatározása tekintetében releváns időpontot illetően, hogy „a nemzeti jogszabályban [szereplő mely kizárások]” tarthatók fenn?

Amennyiben a hatodik irányelv alapján Portugália fenntarthatott minden olyan kizárást, amely 1989. január 1-jén – a hatodik irányelv Portugáliában történő hatálybalépésének időpontjában – a nemzeti szabályozásában szerepelt, e lehetőséget módosította-e a 2006/112/EK irányelv, amely a csatlakozás időpontját (1986. január 1-jét) jelöli meg releváns időpontként?

A 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 176. cikkének második bekezdésével ellentétes-e az, hogy Portugália Európai Közösségekhez való csatlakozásának időpontjában lépnek hatályba olyan szabályok (mint a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv 21. cikkének 1 bekezdésében foglalt szabályok), amelyek az adólevonási jog kizárását írják elő meghatározott költségekkel kapcsolatban (ideértve a szállással, étkezéssel, italokkal, gépkocsi bérletével, üzemanyaggal és útdíjakkal kapcsolatos költségeket), amennyiben e szabályokat már közzétették és hatálybalépésüket eredetileg a csatlakozás előtti időpontra tervezték, de elhalasztották a csatlakozás megvalósulásának időpontjára?

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 168.°cikkének a) pontját és a héasemlegesség elvét, hogy azokkal ellentétes az, hogy valamely tagállam a belső jogában fenntartson a levonási jog kizárására vonatkozó olyan szabályokat (mint a héatörvényvkönyv 12. cikkének 1 bekezdésében foglalt, a szállással, étkezéssel, italokkal, gépkocsi bérletével, üzemanyaggal és útdíjakkal kapcsolatos költségekre vonatkozó szabályok), amelyek akkor is alkalmazhatók, ha bizonyítást nyer, hogy a beszerzett termékeket és az igénybe vett szolgáltatásokat az adóalany adóköteles tevékenységei céljából használták fel?

A 2006/112/EK irányelv 176. cikkével és a héasemlegesség elvével ellentétes-e az, hogy alkalmazható a levonási jog azon kizárása, amelyet a hivatkozott irányelv nem tartalmaz, de a tagállamok fenntarthatnak az említett cikk második bekezdése alapján, ha bizonyítást nyer, hogy a szóban forgó költségek szigorúan szakmai jellegűek, valamint a termékeket és szolgáltatásokat az adóalany adóköteles tevékenységei céljából használták fel?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)

2 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)