Language of document :

2019 m. lapkričio 19 d. Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Super Block Bebidas, S. A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-837/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Super Block Bebidas, S. A.

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos1 17 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą (kurioje nurodyta, kad valstybės narės „gali taikyti visus atskaitos apribojimus, esančius jų nacionaliniuose įstatymuose, galiojančiuose šios direktyvos įsigaliojimo metu“) įstojimo dieną nauja valstybė narė gali nustatyti teisės į PVM atskaitą apribojimus vidaus teisės aktuose?

2.    Ar Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 6 dalies antros pastraipos taikymo sritis yra tokia pati kaip ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB2 176 straipsnio antros pastraipos (kurioje numatyta, kad valstybės narės gali toliau taikyti visus atskaitos apribojimus, kurie buvo numatyti jų nacionaliniuose įstatymuose 1979 m. sausio 1 d. arba, jei valstybės narės įstojo į Bendriją po šios datos, jų įstojimo dieną), kiek tai susiję su data, į kurią reikia atsižvelgti nustatant, kuriuos „apribojimus, kurie buvo numatyti jų nacionaliniuose įstatymuose“, galima palikti galioti?

3.    Jei pagal Šeštąją direktyvą Portugalija galėjo palikti galioti visus atskaitos apribojimus, kurie buvo numatyti nacionalinės teisės aktuose 1989 m. sausio 1 d., kai Portugalijoje įsigaliojo Šeštoji direktyva, ar ši galimybė buvo pakeista Direktyva 2006/112/EB, kurioje kaip referencinė data yra nurodyta įstojimo diena (1986 m. sausio 1 d.)?

4.    Ar pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 176 straipsnio antrą pastraipą draudžiama tai, kad Portugalijos įstojimo į Europos Bendrijas dieną įsigaliojo taisyklės, kaip antai įtvirtintosios Pridėtinės vertės mokesčio kodekso 21 straipsnio 1 dalyje ir numatančiosios teisę į mokesčio už tam tikras išlaidas (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transporto priemonių nuomą, degalus ir kelių rinkliavas) atskaitos apribojimus, jeigu jos jau buvo paskelbtos ir iš pradžių jų įsigaliojimas buvo numatytas anksčiau nei įstojimo dieną, tačiau buvo atidėtas iki įstojimo dienos?

5.    Ar Direktyvos 2006/112 168 straipsnio a punktą ir neutralumo principą reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės vidaus teisės aktuose įtvirtintos teisės į atskaitą apribojimo taisyklės (kaip antai įtvirtintosios PVM kodekso 21 straipsnio 1 dalyje, susijusios su išlaidomis apgyvendinimui, maitinimui, transporto priemonių nuomai, degalams ir kelių rinkliavoms), kurios taikomos net tada, kai įrodoma, kad įsigytos prekės ir paslaugos buvo naudojamos apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems sandoriams?

6.    Ar pagal Direktyvos 2006/112 176 straipsnį ir proporcingumo principą draudžiama tai, kad teisės į atskaitą apribojimai, kurie joje nenumatyti, tačiau kuriuos valstybės narės gali ir toliau taikyti pagal šio straipsnio antrą pastraipą, toliau taikomi, nors įrodoma, kad atitinkamos išlaidos yra išimtinai skirtos verslui, o prekės ir paslaugos buvo naudojamos apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems sandoriams?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyva 77/388/EEB, Šeštoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

2 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).