Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. novembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-837/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Super Bock Bebidas S.A.

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Sestās direktīvas (1977. gada 17. maijs) 1 17. panta 6. punkta otrā daļa (kurā norādīts, ka dalībvalstis “var saglabāt visus izņēmumus, kas paredzēti šo valstu likumos laikā, kad šī direktīva stājas spēkā”) pieļauj, ka jauna dalībvalsts savas pievienošanās dienā ievieš savā valsts tiesiskajā regulējumā izņēmumus no tiesībām uz PVN atskaitīšanu?

Vai Sestās direktīvas 17. panta 6. punkta otrās daļas tvērums ir identisks Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) 2 176. panta otrās daļas (kurā noteikts, ka dalībvalstis, kuras pievienojās Kopienai pēc 1979. gada 1. janvāra, var saglabāt visus izņēmumus, kas paredzēti šo valstu tiesību aktos to pievienošanās dienā) tvērumam attiecībā uz dienu, kas uzskatāma par noteicošo, lai noteiktu “izņēmumus, kas paredzēti šo valstu likumos”, ko tās var saglabāt?

Vai, pieņemot, ka saskaņā ar Sesto direktīvu Portugāle varētu saglabāt visus izņēmumus, kuri tās valsts tiesību aktos paredzēti 1989. gada 1. janvārī, kas ir Sestās direktīvas spēkā stāšanās Portugālē datums, šī iespēja ir tikusi grozīta ar Direktīvu 2006/112/EK, kas par noteicošo dienu norāda pievienošanās dienu (1986. gada 1. janvāris)?

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) 176. panta otrā daļa nepieļauj to, ka Portugāles pievienošanās Eiropas Kopienām dienā stājas spēkā noteikumi (tādi, kādi ir paredzēti Pievienotās vērtības nodokļa kodeksa 21. panta 1. punktā), kuri nosaka izņēmumus no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu par noteiktiem izdevumiem (tostarp izdevumiem par izmitināšanu, pārtiku, dzērieniem, automašīnu nomu, degvielu un ceļu nodokļu maksu), ja šie noteikumi ir jau bijuši publicēti un to stāšanās spēkā ir bijusi sākotnēji paredzēta pirms pievienošanās, bet tad ir atlikta un pārcelta uz pievienošanās dienu?

Vai Direktīvas 2006/112 168. panta a) punkts un neitralitātes princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, kurā tiek saglabāti noteikumi par izņēmumiem no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu (tādi, kādi ir ietverti PVN kodeksa 21. panta 1. punktā attiecībā uz izdevumiem par izmitināšanu, pārtiku, dzērieniem, automašīnu nomu, degvielu un ceļu nodokļu maksu), kas piemērojami arī tad, kad tiek pierādīts, ka iegādātās preces un pakalpojumi tika izmantoti nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo darījumu vajadzībām?

Vai Direktīvas 2006/112 176. pants un samērīguma princips nepieļauj to, ka izņēmumi no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu, kas tajā nav paredzēti, bet ko dalībvalstis var saglabāt, pamatojoties uz minētā panta otro daļu, ir piemērojami, kad tiek pierādīts, ka attiecīgo izdevumu raksturs ir stingri saistīts ar uzņēmējdarbību un ka preces un pakalpojumi tiek izmantoti nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo darījumu vajadzībām?

____________

1 Padomes Sestā direktīva (1977. gada 17. maijs) 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV 1977, L 145, 1. lpp.)

2 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.)