Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 19 listopada 2019 r. – Super Bock Bebidas S.A/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-837/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral T.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Super Bock Bebidas S.A.

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira

Pytania prejudycjalne

1)    Czy art. 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy1 (stanowiący, że państwa członkowskie „mogą zachować [utrzymać w mocy] wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym w momencie wejścia w życie niniejszej dyrektywyˮ) należy interpretować w ten sposób, że zezwalał on nowemu państwu członkowskiemu, w dniu jego przystąpienia, na wprowadzenie do swojego prawa krajowego wyłączeń z prawa do odliczenia naliczonego VAT?

2)    Czy art. 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy ma taki sam zakres co art. 176 akapit drugi dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.2 (zgodnie z którym państwa członkowskie, które przystąpiły do Wspólnoty po dniu 1 stycznia 1979 r., mogą utrzymać w mocy wszystkie wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym w dniu przystąpienia), w odniesieniu do właściwej daty, która jest istotna w celu ustalenia które »wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym« mogą zostać utrzymane?

3)    W wypadku, gdyby w świetle szóstej dyrektywy Portugalia mogła utrzymać w mocy wszystkie wyłączenia przewidziane w przepisach krajowych tego państwa na dzień 1 stycznia 1989 r., tj. na dzień wejścia w życie szóstej dyrektywy w Portugalii, czy możliwość ta została zmieniona mocą dyrektywy 2006/112/WE, w ten sposób, że jako datę właściwą wskazuje ona datę przystąpienia (1 stycznia 1986 r.)?

4)    Czy art. 176 akapit drugi dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. nie stoi na przeszkodzie występowaniu sytuacji, w której w dniu przystąpienia Portugalii do Wspólnot Europejskich wchodzą w życie przepisy (takie jak zawarte w art. 21 ust. 1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, CIVA), które przewidują wyłączenie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do niektórych wydatków (w tym wydatków na zakwaterowanie, żywność, napoje, leasing pojazdów, paliwa i opłaty za przejazd), w wypadku gdy przepisy te zostały już opublikowane, a ich wejście w życie było początkowo przewidziane przed przystąpieniem, ale zostało przesunięte na datę przystąpienia?

5)    Czy art. 168 lit. a) dyrektywy 2006/112 i zasadę neutralności należy interpretować w ten sposób, że stoją na przeszkodzie temu, aby w prawie krajowym państwa członkowskiego utrzymano w mocy przepisy dotyczące wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego (takie jak te, o których mowa w art. 21 ust. 1 CIVA, dotyczące wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, leasing pojazdów, paliwa i opłaty za przejazd), stosowane nawet jeśli zostanie ustalone, że nabyte towary i usługi zostały wykorzystane do celów opodatkowanych transakcji podatnika?

6)    Czy art. 176 dyrektywy 2006/112 i zasada proporcjonalności stoją na przeszkodzie stosowaniu wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego, które nie są przewidziane w tej dyrektywie, ale które państwa członkowskie mogą utrzymać na mocy akapitu drugiego tego artykułu, w wypadku stwierdzenia, że dany wydatek ma charakter ściśle związanych z działalnością zawodową, a towary i usługi zostały wykorzystane do celów opodatkowanych transakcji podatnika?

____________

1     Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz.U. 1977, L 145, s. 1.

2     Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. 2006, L 347, s. 1.