Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 19 noiembrie 2019 – Super Bock Bebidas S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-837/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Partea (părțile) din procedura principală

Reclamantă: Super Bock Bebidas S. A.

Pîrîtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf din A șasea directivă a Consiliului din 17 mai 19771 (care menționează că statele membre „pot menține toate excluderile prevăzute de legislația lor națională la momentul intrării în vigoare a prezentei Directive”) permitea ca un nou stat membru, la data aderării sale, să introducă în legislația sa internă excluderi de la dreptul de deducere a TVA-ului?

Articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf din A șasea directivă are un domeniu de aplicare identic cu cel al articolului 176 al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 20062 (prin faptul că prevede că statele membre care au aderat la Comunitate de la 1 ianuarie 1979 pot menține toate excluderile prevăzute de legislația lor națională la data aderării), în ceea ce privește data relevantă pentru a se stabili care sunt „excluderile prevăzute de legislația sa națională” care poate fi menținute?

Presupunând că, în lumina celei de-A șasea directive, Portugalia poate menține toate excluderile prevăzute în legislația sa națională la 1 ianuarie 1989, data intrării în vigoare a celei de-A șasea directive în Portugalia, a fost modificată această posibilitate prin Directiva 2006/112/CE, care indică data aderării (1 ianuarie 1986) ca dată relevantă?

Articolul 176 al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006, interzice ca, la data aderării Portugaliei la Comunitățile Europene, să intre în vigoare norme (cum ar fi cele prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Codul taxei pe valoarea adăugată [„Codul TVA”]) care stabilesc excluderea de la dreptul de deducere a impozitului în legătură cu anumite cheltuieli (inclusiv cheltuieli de cazare, hrană, băuturi, închirieri de vehicule, combustibil și taxe rutiere), în cazul în care aceste norme au fost deja publicate și planificate inițial să intre în vigoare, înainte de aderare, dar intrarea lor în vigoare a fost amânată până la data la care s-a produs aderarea?

Trebuie interpretate articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112 și principiul neutralității în sensul că se opun menținerii în legislația internă a unui stat membru a normelor de excludere de la dreptul de deducere (cum ar fi cele cuprinse în articolul 21 alineatul 1 din Codul TVA, aferente cheltuielilor de cazare, hrană, băuturi, închirieri de vehicule, combustibil și taxe rutiere), aplicabile chiar și atunci când se dovedește că bunurile și serviciile achiziționate au fost utilizate în scopul operațiunilor impozabile ale contribuabilului?

Articolul 176 din Directiva 2006/112 și principiul proporționalității se opun ca excluderile de la dreptul de deducere care nu sunt prevăzute în aceasta, dar pe care statele membre le pot menține în temeiul celui de-al doilea paragraf al articolului respectiv, să fie aplicabile atunci când se dovedește că cheltuielile în cauză au un caracter strict profesional, iar bunurile și serviciile au fost utilizate în scopul operațiunilor impozabile ale contribuabilului?

____________

1 – Cea de-a șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1).

2 – Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3 p. 7).