Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 19. novembra 2019 – Super Block Bebidas, S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-837/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Super Block Bebidas, S. A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.    Umožňuje článok 17 ods. 6 druhý pododsek šiestej smernice1 Rady zo 17. mája 1977 (ktorý uvádza, že členské štáty „si môžu ponechať všetky výnimky, ktoré umožňujú ich národné zákony aj po vstúpení tejto smernice do platnosti“), aby nový členský štát v deň svojho pristúpenia zaviedol do svojej vnútroštátnej právnej úpravy výnimky z práva na odpočítanie DPH?

2.    Má článok 17 ods. 6 druhý pododsek šiestej smernice rovnaký rozsah pôsobnosti ako článok 176 druhý pododsek smernice Rady 2006/112/ES2 z 28. novembra 2006 (ktorý stanovuje, že členské štáty, ktoré pristúpili do Spoločenstva po 1. januári 1979, si môžu ponechať všetky výnimky, ktoré stanovili ich vnútroštátne právne predpisy ku dňu ich pristúpenia), pokiaľ ide o relevantný dátum pre určenie, ktoré „výnimky, ktoré stanovili ich vnútroštátne právne predpisy“ možno ponechať?

3.    V prípade, ak by si Portugalsko na základe šiestej smernice mohlo ponechať všetky výnimky stanovené v o svojich vnútroštátnych právnych predpisoch k 1. januáru 1989, teda k dátumu nadobudnutia účinnosti šiestej smernice v Portugalsku, bola táto možnosť zmenená smernicou 2006/112/ES, ktorá ako relevantný dátum uvádza dátum pristúpenia (1. január 1986)?

4.    Bráni článok 176 druhý odsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 tomu, aby v deň pristúpenia Portugalska k Európskym spoločenstvám nadobudli účinnosť pravidlá (ako sú pravidlá uvedené v článku 21 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty), ktoré stanovujú vylúčenie práva na odpočítanie dane v súvislosti s určitými výdavkami (vrátane výdavkov na ubytovanie, stravu, nápoje, prenájom vozidiel, pohonné hmoty a cestné poplatky), v prípade, že tieto pravidlá už boli uverejnené a ich nadobudnutie účinnosti bolo pôvodne stanovené pred pristúpením, ale odložilo sa na dátum pristúpenia?

5.    Majú sa článok 168 písm. a) smernice 2006/112 a zásada neutrality vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa vo vnútroštátnej právnej úprave členského štátu ponechali pravidlá o vylúčení práva na odpočítanie (ako sú pravidlá uvedené v článku 21 ods. 1 zákona o DPH, ktoré sa týkajú výdavkov na ubytovanie, stravu, nápoje, prenájom vozidiel, pohonné hmoty a cestné poplatky), ktoré sú uplatniteľné aj vtedy, keď sa preukáže, že nadobudnuté tovary a služby sa použili na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby?

6.    Bráni článok 176 smernice 2006/112 a zásada proporcionality tomu, aby výnimky z práva na odpočítanie dane, ktoré nie sú v smernici stanovené, ale ktoré si členské štáty môžu ponechať na základe druhého pododseku uvedeného článku, boli uplatniteľné v prípade, keď sa preukáže, že predmetné výdavky majú výlučne podnikateľskú povahu, a že tovary a služby sa použili na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby?

____________

1 Smernica Rady 77/388 EHS zo 17. mája 1977, Šiesta smernica Rady o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu | – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

2 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).