Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 19. novembra 2019 – Super Block Bebidas, S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-837/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Super Block Bebidas, S. A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je člen 17(6), drugi pododstavek, Šeste direktive1 Sveta z dne 17. maja 1977 (ki je določal, da lahko države članice „ohranijo vse izključitve, določene v njihovih nacionalnih zakonodajah ob začetku veljavnosti te direktive“) dovolil, da nova država članica na datum svojega pristopa v svojo nacionalno zakonodajo uvede izključitve pravice do odbitka DDV?

2.    Ali ima člen 17(6), drugi pododstavek, Šeste direktive enak obseg kot člen 176, drugi odstavek, Direktiva Sveta 2006/112/ES2 z dne 28. novembra 2006 (ki določa, da lahko države članice, ki so k Skupnosti pristopile po 1. januarju 1979, ohranijo vse izključitve, določene v njihovih nacionalnih zakonodajah na dan njihovega pristopa), kar zadeva datum, ki je pomemben za ugotovitev, katere so „izključitve, določene v njihovih nacionalnih zakonodajah“, ki se lahko ohranijo?

3.    Če bi Portugalska glede na Šesto direktivo lahko ohranila vse izključitve, določene v njeni nacionalni zakonodaji 1. januarja 1989, to je datum začetka veljavnosti Šeste direktive na Portugalskem, ali je bila ta možnost spremenjena z Direktivo 2006/112/ES, ki kot upošteven datum navaja datum pristopa (1. januar 1986)?

4.    Ali člen 176, drugi odstavek, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 nasprotuje temu, da na datum pristopa Portugalske k Evropskim skupnostim začnejo veljati določbe (kot so določbe iz člena 21(1) zakonika o davku na dodano vrednost), ki določajo izključitev pravice do odbitka davka v zvezi z določenimi stroški (vključno s stroški nastanitve, prehrane, pijače, najema vozil, goriva in cestnin), če so bile navedene določbe že objavljene in je bilo prvotno predvideno, da bodo začele veljati pred pristopom, vendar pa se je začetek veljavnosti prestavil na datum pristopa?

5.    Ali je treba člen 168(a) Direktive 2006/112 in načelo nevtralnosti razlagati tako, da nasprotujeta temu, da bi države članice v nacionalni zakonodaji ohranile določbe o izključitvi pravice do odbitka (kot so določbe iz člena 21(1) zakonika o DDV v zvezi s stroški nastanitve, prehrane, pijače, najema vozil, goriva in cestnin), ki se uporabijo tudi če se dokaže, da se pridobljeno blago in storitve uporabljajo za namene obdavčljivih transakcij davčnega zavezanca?

6.    Ali člen 176 Direktive 2006/112 in načelo sorazmernosti nasprotujeta temu, da bi se izključitve pravice do odbitka, ki niso določene v njej, vendar jih države članice lahko ohranijo na podlagi drugega odstavka navedenega člena, uporabljale, če se dokaže, da so zadevni stroški nedvomno poslovni ter se blago in storitve uporabljajo za namene obdavčljivih transakcij davčnega zavezanca?

____________

1 Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

2 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).