Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Portugal) den 19 november 2019 – Super Bock Bebidas S.A. mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-837/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Kärande: Super Bock Bebidas S.A.

Svarande: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

1)    Tillåter artikel 17.6 andra stycket i rådets sjätte direktiv1 av den 17 maj 1977 (i vilken anges att ”medlemsstaterna [får] behålla alla de undantag som föreskrivs i deras nationella lagstiftning när detta direktiv träder i kraft”) att en ny medlemsstat, vid dagen för dess anslutning, i sin lagstiftning inför nationella undantag från rätten till avdrag för mervärdesskatt?

2)    Har artikel 17.6 andra stycket i sjätte direktivet samma räckvidd som artikel 176 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG2 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (då det i denna föreskrivs att medlemsstaterna får behålla alla de avvikelser som föreskrivs i deras nationella lagstiftning den 1 januari 1979 eller, för de medlemsstater som anslutit sig till gemenskapen efter den dagen, dagen för deras anslutning), vad gäller den relevanta tidpunkten för att fastställa vilka ”avvikelser som föreskrivs i deras nationella lagstiftning” som kan bibehållas?

3)    För det fall att Portugal, mot bakgrund av sjätte direktivet, kunde bibehålla alla de undantag som föreskrevs i dess nationella lagstiftning den 1 januari 1989 – det datum då sjätte direktivet trädde i kraft i Portugal – ändrades i så fall denna möjlighet genom direktiv 2006/112/EG, enligt vilket det i stället är anslutningsdagen (den 1 januari 1986) som är relevant datum?

4)    Utgör artikel 176 andra stycket i direktiv 2006/112/EG hinder för ikraftträdandet av bestämmelser, på dagen för Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna (såsom dem som föreskrivs i artikel 21.1 i mervärdesskattelagen), i vilka föreskrivs ett undantag från avdragsrätten för skatt i samband med vissa kostnader (inbegripet kostnader för logi, kost, drycker, bilhyra, bränsle och vägavgifter), för det fall dessa normer redan hade publicerats och deras ikraftträdande ursprungligen var planerat att ske före anslutningen men flyttades till den dag då anslutningen ägde rum?

5)    Ska artikel 168 a i direktiv 2006/112 och neutralitetsprincipen tolkas så, att de utgör hinder för att en medlemsstats nationella lagstiftning bibehåller bestämmelser om undantag från avdragsrätten (såsom bestämmelserna i artikel 21.1 i mervärdesskattelagen, avseende kostnader för logi, kost, drycker, bilhyra, bränsle och vägavgifter), som är tillämpliga även när det styrkts att de förvärvade varorna och tjänsterna kommer att användas för det beskattningsbara företagets skattepliktiga transaktioner?

6)    Utgör artikel 176 i direktiv 2006/112 och proportionalitetsprincipen hinder för att undantag från avdragsrätten som inte föreskrivs i detta direktiv, men som medlemsstaterna kan bibehålla enligt andra stycket i denna bestämmelse, kan vara tillämpliga när det kan visas att de kostnader som avses är av strikt yrkesmässig karaktär och varorna och tjänsterna ska användas för det beskattningsbara företagets skattepliktiga transaktioner?

____________

1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).

2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).