Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Sectorului 2 București (Rumænien) den 1. oktober 2019 – IO mod Impuls Leasing România IFN SA

(Sag C-725/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Judecătoria Sectorului 2 București

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IO

Sagsøgt: Impuls Leasing România IFN SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal direktiv 93/13/EØF 1 , henset til effektivitetsprincippet, fortolkes således, at det er til hinder for en national lovgivning som den gældende rumænske lovgivning angående betingelserne for at tage en indsigelse mod fuldbyrdelse til følge – artikel 713, stk. 2, i Codul de procedură civilă (civilprocesloven), som ændret ved lov nr. 310/2018 – hvorefter en retsinstans i forbindelse med indsigelse mod fuldbyrdelse ikke har mulighed for hverken på forbrugerens anmodning eller af egen drift at undersøge, om vilkårene i en leasingaftale, som udgør et fuldbyrdelsesgrundlag, er urimelige, fordi loven fastsætter et almindeligt søgsmål, hvorved aftaler indgået mellem en »forbruger« og en »erhvervsdrivende« kan vurderes med henblik på at fastslå, om de indeholder urimelige kontraktvilkår i direktivets forstand?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).