Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. oktobrī iesniedza Judecătoria Sector 2 București (Rumānija) – IO/Impuls Leasing România IFN SA

(Lieta C-725/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Sector 2 București

Pamatlietas puses

Prasītāja: IO

Atbildētāja: Impuls Leasing România IFN SA

Prejudiciālais jautājums

Vai, ņemot vērā efektivitātes principu, Direktīva 93/13/EEK 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā spēkā esošais Rumānijas tiesiskais regulējums par iebildumu pret piespiedu izpildi pieņemamības nosacījumiem – Rumānijas Civilprocesa kodeksa 713. panta 2. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar Likumu Nr. 310/2018, – kas iebildumu pret piespiedu izpildi procedūrā nepieļauj iespēju pēc patērētāja lūguma vai tiesai pēc savas ierosmes pārbaudīt, vai līzinga līguma, kas ir izpildu dokuments, noteikumi ir negodīgi, tādēļ, ka ir paredzēta tiesvedība saskaņā ar vispārējām tiesībām, kuras ietvaros var tikt pārbaudīta negodīgu noteikumu šīs direktīvas izpratnē esamība līgumos, kas ir noslēgti starp “patērētāju” un “pārdevēju vai piegādātāju” (“vânzător sau furnizor”)?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).