Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumunia) w dniu 1 października 2019 r. – IO / Impuls Leasing România IFN SA

(Sprawa C-725/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca sprzeciw: IO

Strona przeciwna: Impuls Leasing România IFN SA

Pytanie prejudycjalne

Czy dyrektywę 93/13/EWG1 należy interpretować w świetle zasady skuteczności w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak obowiązujące przepisy rumuńskie dotyczące przesłanek dopuszczalności sprzeciwu wobec egzekucji – art. 713 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego zmienionego ustawą nr 310/2018 –, które w ramach sprzeciwu wobec egzekucji nie umożliwiają zbadania, na wniosek konsumenta lub przez sąd, z urzędu, czy warunki umowy leasingu stanowiącej tytuł wykonawczy są nieuczciwe z tego względu, że na podstawie prawa powszechnego istnieje roszczenie, w ramach którego umowy zawarte między „konsumentem” a „przedsiębiorcą” („vânzător sau furnizor”) mogłyby zostać sprawdzone pod względem istnienia nieuczciwych warunków w rozumieniu tej dyrektywy?

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29).