Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumunsko) 1. októbra 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

(vec C-725/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Povinná: IO

Oprávnená: Impuls Leasing România IFN SA

Prejudiciálna otázka

Má sa smernica 93/13/EHS1 vzhľadom na zásadu efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je [v súčasnosti] účinná rumunská právna úprava o podmienkach prípustnosti námietky proti exekúcii – článok 713 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 310/2018 – ktorá neumožňuje súdu, aby v konaní o námietke proti exekúcii preskúmal ex offo alebo na základe návrhu spotrebiteľa, či podmienky lízingovej zmluvy, ktorá predstavuje exekučný titul, majú nekalý charakter, z dôvodu, že existuje inštitút žaloby podľa všeobecných predpisov, v rámci ktorej zmluvy uzavreté medzi „spotrebiteľom“ a „predajcom alebo dodávateľom“ („vânzător sau furnizor“) môžu byť posúdené z hľadiska existencie nekalých podmienok v zmysle uvedenej smernice?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).