Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumänien) den 1 oktober 2019 – IO mot Impuls Leasing România IFN SA

(Mål C-725/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Parter i det nationella målet

Kärande: IO

Svarande: Impuls Leasing România IFN SA

Tolkningsfråga

Ska direktiv 93/13/EEG,1 mot bakgrund av effektivitetsprincipen, tolkas på så sätt att det utgör hinder för en nationell lagstiftning såsom den gällande rumänska lagstiftningen angående villkoren för att en invändning mot verkställighet ska tas upp till prövning – artikel 713.2 i Codul de procedură civilă (civilprocesslagen), i dess lydelse enligt lag nr 310/2018 – enligt vilken en domstol inom ramen för en invändning mot verkställighet varken på konsumentens begäran eller ex officio har möjlighet att pröva huruvida villkoren i ett leasingavtal som utgör en exekutionstitel är oskäliga, eftersom det i lagen anges ett rättsmedel i form av talan vid allmän domstol för prövning av huruvida avtal som har ingåtts mellan en ”konsument” och en ”näringsidkare” innehåller oskäliga villkor i den mening som avses i direktivet?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).