Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

(Дело C-754/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie

Страни в главното производство

Наказателно производство по обвинение на: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Обвиняем: CU

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 19, параграф 1, втора алинея във връзка с член 2 от Договора за Европейския съюз и закрепената в него ценност на правовата държава, както и член 6, параграфи 1 и 2 във връзка със съображение 22 от Директива (EС) 2016/3431 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкуват в смисъл, че е налице нарушение на изискванията за ефективна съдебна защита, включително за независимост на съдебната власт, и на изискванията, произтичащи от презумпцията за невиновност, в случай че съдебно производство като наказателното производството срещу АХ като обвиняем за престъпление по член 296, параграф 2 и др. от Наказателния кодекс, се отличава със следните особености:

–    в съдебния състав заседава съдия (съдията от районен съд NI), командирован на основание на еднолично решение на министъра на правосъдието от съд, който се намира една степен по-ниско в йерархията, като не са известни критериите, от които се е ръководил министърът на правосъдието, командировайки този съдия, а националната правна уредба не предвижда съдебен контрол за това решение и оправомощава министъра на правосъдието във всеки момент да отмени командироването на съдията;

Налице ли е нарушение на изискванията, посочени в точка 1, в случай, при който против постановеното в съдебно производство като описаното в точка 1 решение страните разполагат с извънреден способ за обжалване пред съд като Sad Najwyższy (Върховния съд), чиито решения съгласно вътрешното право не подлежат на обжалване, а националното право възлага на председателя на организационната единица на този съд (колегията), компетентна да разгледа жалбата, задължение за разпределение на делата по списък, изготвен по азбучен ред, на съдиите в колегията, като изрично забранява пропускането на който и да било съдия, а в разпределянето на делата участва и лице, назначено по искане на колективен орган като Националния съдебен съвет, чийто състав е определен така, че негови членове са съдии:

а)    избрани от камарата на парламента, която гласува общо списъка с кандидати, съставен преди това от парламентарна комисия измежду кандидати, представени от парламентарни групи или орган на тази камара по предложение на групи съдии или граждани, от което следва, че в хода на изборната процедура кандидатите се подкрепят трикратно от политици;

б)    съставляващи мнозинството от членовете на този орган, достатъчно за вземането на решения за отправяне на искания за назначаване на съдийска длъжност, както и на други изисквани от националната правна уредба обвързващи решения?

Какво действие, от гледна точка на правото на Европейския съюз, включително на разпоредбите и изискванията, посочени в точка 1, има решението, постановено в съдебно производство, отличаващо се с особеностите, описани в точка 1, и решението, постановено в производството пред Sad Najwyższy (Върховния съд), ако при постановяването му участва лице като това по точка 2?

Поставя ли правото на Европейския съюз, включително упоменатите в точка 1 разпоредби, последиците от решенията по точка 3 в зависимост от това дали съдът се е произнесъл в полза или във вреда на обвиняемия?

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 2016 г., стр. 1).