Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 15. októbra 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

(vec C-754/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Žalovaný: CU

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek v spojení s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii a v ňom uvedenou hodnotou právneho štátu a článok 6 ods. 1a 2 v spojení s odôvodnením 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/3431 vykladať v tom zmysle, že k porušeniu požiadaviek účinnej súdnej ochrany, vrátane nezávislosti súdnictva, a požiadaviek vyplývajúcich z prezumpcie neviny dochádza v prípade, keď také súdne konanie, akým je trestné konanie voči obvinenému zo spáchania deliktu podľa článku 296 § 2 k.k. a iné, prebieha takým spôsobom, že:

–    v zložení súdu zasadá sudca (NI) delegovaný na základe individuálneho rozhodnutia Minister Sprawiedliwości (minister spravodlivosti) zo súdu nižšieho stupňa v hierarchii súdov, pričom nie sú známe kritériá, akými sa riadil minister spravodlivosti pri delegovaní tohto sudcu, a vnútroštátne právo nestanovuje súdnu kontrolu takéhoto rozhodnutia a umožňuje ministrovi spravodlivosti odvolanie delegovaného sudcu kedykoľvek?

2.    Či dochádza k porušeniu požiadaviek uvedených v prvej otázke v prípade, keď proti rozhodnutiu vydanému v takom súdnom konaní, aké je opísané v prvej otázke, účastníkom konania prislúcha právo podať mimoriadny opravný prostriedok na Sąd Najwyższy (Najvyšší súd), ktorého rozhodnutia nemožno podľa vnútroštátneho práva napadnúť, a vnútroštátne právo ukladá predsedovi organizačnej jednotky tohto súdu (komory), ktorá je príslušná rozhodnúť o opravnom prostriedku, povinnosť prideľovať veci podľa abecedného zoznamu sudcov tejto komory, výslovne zakazujúc preskočenie akéhokoľvek sudcu, a prideľovania vecí sa zúčastňuje aj osoba menovaná na návrh kolegiálneho orgánu, akým je Krajowa Rada Sądownictwa (Štátna súdna rada), ktorej zloženie sa vytvára tak, že jej členmi sú sudcovia:

a)    vyberaní komorou parlamentu, ktorá hlasuje za hromadnú listinu kandidátov, ktorú predtým zostavila parlamentná komisia spomedzi kandidátov predložených parlamentným výborom alebo orgánom tejto komory na základe návrhov predložených skupinami sudcov alebo občanov, z čoho vyplýva, že v priebehu výberového konania sú kandidáti trikrát podporovaní politikmi;

b)    predstavujúci väčšinu členov tohto orgánu, ktorá postačuje na prijatie rozhodnutia na predloženie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu, ako aj iných záväzných rozhodnutí v zmysle vnútroštátneho práva?

3.    Aký účinok má z hľadiska práva Európskej únie, najmä ustanovení a požiadaviek uvedených v prvej otázke, rozhodnutie vydané v súdnom konaní prebiehajúcom takým spôsobom, aký je opísaný v prvej otázke, a rozhodnutie vydané v konaní na Najvyššom súde, kde sa na jeho vydaní podieľa osoba uvedená v druhej otázke?

4.    Závisia podľa práva Európskej únie, najmä ustanovení uvedených v prvej otázke, účinky rozhodnutí uvedených v tretej otázke od toho, či daný súd rozhodol v prospech alebo neprospech obvineného?“

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 2016, s. 1).