Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Ирландия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 24 септември 2019 г. по съединени дела T-755/15 и T-759/15, Люксембург и Fiat Chrysler Finance Europe/Комисия

(Дело C-898/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ирландия (представители: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Други страни в производството: Европейска комисия, Fiat Chrysler Finance Europe, Велико херцогство Люксембург

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 24 септември 2019 г. по съединени дела T-755/15 и T-759/15, Luxembourg и Fiat Chrysler Finance Europe/Комисия,

да отмени решението1 на Комисията от 21 октомври 2015 г., и

да осъди Комисията за заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство.

Основания и основни доводи

Първо основание — Общият съд е допуснал грешка от правна страна и е приложил неправилно член 107, параграф 1 ДФЕС в подхода му по отношение на „принципа на сделката между несвързани лица“.

Второ основание — Общият съд е допуснал грешка от правна страна и е приложил неправилно член 107, параграф 1 ДФЕС при анализа на избирателността.

Трето основание — Общият съд не е спазил задължението за мотивиране на решението си.

Четвърто основание — Общият съд е нарушил принципа на правна сигурност, като е приел, че Комисията може да преразглежда решенията на националните данъчни администрации с оглед своя версия на принципа на сделката между несвързани лица, която не е била предсказуема и чието съдържание е неизвестно.

Пето основание — Общият съд е нарушил членове 4 ДФЕС и 5 ДФЕС и недопустимо е използвал правилата за държавна помощ, за да хармонизира нормите на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/2326 на Комисията от 21 октомври 2015 година относно държавна помощ SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), приведена в действие от Люксембург в полза на Fiat (нотифицирано под номер C(2015) 7152) (ОВ L 351, 2016 г., стр. 1).