Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Irskem proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a T-759/15, Lucembursko a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

(Věc C-898/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Irsko (zástupci: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, Agents, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Fiat Chrysler Finance Europe, Lucemburské velkovévodství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a T-759/15, Luxembourg a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise;

zrušil rozhodnutí Komise1 ze dne 21. října 2015, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a nesprávně použil čl. 107 odst. 1 SFEU ve svém přístupu k tzv. „principu tržního odstupu“.

Druhý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a nesprávně použil čl. 107 odst. 1 SFEU při analýze selektivity.

Třetí důvod: Tribunál porušil svoji povinnost odůvodnit své rozhodnutí.

Čtvrtý důvod: Tribunál porušil zásadu právní jistoty, když potvrdil, že Komise může přezkoumat rozhodnutí vnitrostátní správců daně, když odkázal na výklad principu tržního odstupu podaný Komisí, který je nepředvídatelný a jehož obsah není znám.

Pátý důvod: Tribunál porušil články 4 a 5 SEU a nedovoleně použil pravidla státní podpory k harmonizaci pravidel přímého zdanění členských států.

____________

1     Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2326 ze dne 21. října 2015 o státní podpoře SA.38375 2014/C (ex 2014/NN) poskytnuté Lucemburskem ve prospěch skupiny Fiat (oznámeno pod číslem C(2015) 7152) (Úř. věst. 2016, L 351, s. 1).