Language of document :

Iirimaa 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda, laiendatud koosseis) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15: Luksemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe versus komisjon

(kohtuasi C-898/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Iirimaa (esindajad: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher, SC, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Fiat Chrysler Finance Europe, Luksemburgi Suurhertsogiriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 24. septembri 2019. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15, Luksemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe vs. komisjon;

tühistada komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus1 , ja

mõista nende menetlustega seotud kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kohaldades nn reaalturuväärtuse põhimõttega seotud lähenemises ELTL artikli 107 lõiget 1 vääralt.

Teine väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kohaldades valikulisuse analüüsimisel ELTL artikli 107 lõiget 1 vääralt.

Kolmas väide: Üldkohus rikkus kohustust põhjendada oma otsust.

Neljas väide: Üldkohus rikkus õiguskindluse põhimõtet, nõustudes sellega, et komisjon võis liikmesriigi maksuhaldurite otsuseid kontrollida reaalturuväärtuse põhimõtte oma versiooni alusel, mis oli ettenähtamatu ja mille sisu ei ole teada.

Viies väide: Üldkohus rikkus ELL artikleid 4 ja 5, kasutades lubamatult riigiabi käsitlevaid õigusnorme liikmesriikide otsese maksustamise reeglite ühtlustamiseks.

____________

1 Komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2016/2326 riigiabi SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) kohta, mida Luksemburg andis Fiatile (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7152 all) (ELT 2016, L 351, lk 1).