Language of document :

Valitus, jonka Irlanti on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-755/15 ja T-759/15, Luxemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-898/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Irlanti (asiamiehet: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney ja P. Gallagher SC, avustajinaan S. Kingston ja B. Doherty, BL)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Fiat Chrysler Finance Europe ja Luxemburgin suurherttuakunta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-755/15 ja T-759/15, Luxemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe v. komissio, 24.9.2019 antaman tuomion

kumoaa 21.10.2015 annetun komission päätöksen1 ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen ja soveltanut SEUT 107 artiklan ensimmäistä kohtaa virheellisesti sen niin kutsuttua ”markkinaehtoperiaatetta” koskevassa lähestymistavassa.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuimen on tehnyt oikeudellisen virheen ja soveltanut SEUT 107 artiklan ensimmäistä kohtaa virheellisesti sen valikoivuutta koskevassa analyysissä.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt noudattamatta tuomioidensa perusteluvelvollisuutta.

Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut oikeusvarmuuden periaatetta hyväksyessään, että komissio voi valvoa kansallisten verohallintojen päätöksiä viittaamalla komission versioon markkinaehtoperiaatteesta, joka on ennalta arvaamaton ja jonka sisältö on tuntematon.

Viides valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut SEU 4 ja 5 artiklaa ja käyttänyt ilman, että se olisi sallittua, valtiotukisääntöjä jäsenvaltioiden välittömän verotuksen sääntöjen yhdenmukaistamiseen.

____________

1 Valtiontuesta SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), jonka Luxemburg on myöntänyt Fiatille, 21.10.2015 annettu komission päätös (EU) 2016/2326 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7152) (EUVL 2016, L 351, s. 1).