Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawach połączonych T-755/15 i T-759/15, Luxembourg i Fiat Chrysler Finance Europe / Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Irlandię

(Sprawa C-898/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Irlandia (przedstawiciele: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, Agents, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Fiat Chrysler Finance Europe

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi o:

uchylenie wyroku Sądu z dnia 24 września 2019 r. w sprawach połączonych T-755/15 i T759/19, Luxembourg i Fiat Chrysler Finance Europe / Komisja;

uchylenie decyzji Komisji z dnia 21 października 2015 r.1 oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy: Sąd dopuścił się naruszenia prawa i niewłaściwie zastosował art. 107 ust. 1 TFUE w odniesieniu do zasady ceny rynkowej.

Zarzut drugi: Sąd dopuścił się naruszenia prawa i niewłaściwie zastosował art. 107 ust. 1 TFUE w kontekście analizy selektywności.

Zarzut trzeci: Sąd naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia.

Zarzut czwarty: wyrażając zgodę na ponowną ocenę przez Komisję decyzji krajowych organów podatkowych w oparciu o proponowaną przez Komisję interpretację zasady ceny rynkowej, której wynik był niemożliwy do przewidzenia, a treść nieznana, Sąd naruszył zasadę pewności prawa.

Zarzut piąty: Sąd naruszył art. 4 i 5 TUE i w sposób niedopuszczalny wykorzystał przepisy dotyczące pomocy państwa dokonując ukrytej harmonizacji przepisów państwa członkowskiego dotyczących podatków bezpośrednich.

____________

1     Decyzja Komisji (UE) 2016/2326 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) przyznanej przez Luksemburg na rzecz grupy Fiat [notyfikowana jako dokument C(2015) 7152] (Dz.U. 2016, L 351, s. 1).