Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Írsko proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. septembra 2019 v spojených veciach T-755/15 a T-759/15, Luxembursko a Fiat Chrysler Finance Europe/Komisia

(vec C-898/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Írsko (v zastúpení: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, splnomocnení zástupcovia, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Fiat Chrysler Finance Europe, Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2019 v spojených veciach T-755/15 a T-759/15, Luxembursko a Fiat Chrysler Finance Europe/Komisia,

zrušil rozhodnutie Komisie1 z 21. októbra 2015, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesprávne uplatnil článok 107 ods. 1 ZFEÚ vo svojom prístupe k tzv. zásade trhového odstupu.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesprávne uplatnil článok 107 ods. 1 ZFEÚ vo svojej analýze selektívnosti.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd v súvislosti s týmto rozsudkom porušil svoju povinnosť odôvodnenia.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil zásadu právnej istoty, keď súhlasil, že Komisia môže preskúmavať rozhodnutia vnútroštátnych daňových orgánov s odvolaním sa na znenie zásady trhového odstupu Komisie, ktoré nebolo predvídateľné a ktorého obsah bol neznámy.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil články 4 a 5 ZEÚ a nedovolene použil pravidlá štátnej pomoci na zjednotenie pravidiel priamych daní členských štátov.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2326 z 21. októbra 2015 o štátnej pomoci SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ktorú poskytlo Luxembursko spoločnosti Fiat [oznámené pod číslom C(2015) 7152] (Ú. v. EÚ L 351, 2016, s. 1).