Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av Irland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i de förenade målen T-755/15 och T-759/15, Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen

(Mål C-898/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ireland (ombud: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Fiat Chrysler Finance Europe, Storhertigdömet Luxemburg

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i de förenade målen T-755/15 och T-759/15, Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe/kommissionen.

ogiltigförklara kommissionen beslut1 av den 21 oktober 2015, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning med avseende på artikel 107.1 FEUF när det gäller den s k armlängdsprincipen.

Den andra grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning med avseende på artikel 107.1 FEUF när det gäller dess analys av selektivitet.

Den tredje grunden: Tribunalen åsidosatte sin motiveringsskyldighet.

Den fjärde grunden:    Tribunalen åsidosatte rättssäkerhetsprincipen genom att godta att kommissionen kunde bedöma nationella skattemyndigheters beslut mot bakgrund av dess tolkning av armlängdsprincipen, vilken var oförutsägbar och vars innehåll är okänt.

Den femte grunden: Tribunalen åsidosatte artiklarna 4 FEU och 5 FEU och använde reglerna om statligt stöd för att på ett otillåtet sätt harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om direkt beskattning.

____________

1 Kommissionens beslut (EU) 2016/2326 av den 21 oktober 2015 om det statliga stöd SA.38375 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Luxemburg har genomfört till förmån för Fiat (EUT L 351, 2016, s. 1)