Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Vicenza (Италия), постъпило на 15 ноември 2019 г. — AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Дело C-834/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Vicenza

Страни в главното производство

Ищец: AV

Ответници: Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

Преюдициален въпрос

Пречка ли е за осъществяване на полезното действие на Директиви 1997/81/ЕО1 и 1999/70/ЕО2 национална практика, която изключва от понятието „работник на непълно работно време“, посочено в клауза 2 от Рамковото споразумение, част от Директива 1997/81/ЕО, и понятието „работник на срочен трудов договор“, посочено в клауза 2 от Рамковото споразумение, част от Директива 1999/70/ЕО, почетния съдия (ПС), който упражнява трудовата си дейност при описаните [в случая] условия, които характеризират работата на [г-жа] AV?

____________

1 Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време,сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (ОВ L 14, 1998 г., стр. 9, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 35).

2 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 1999 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).