Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Vicenza (Italien) den 15. november 2019 – AV mod Ministero della Giustizia og Den Italienske Republik

(Sag C-834/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Vicenza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AV

Sagsøgte: Ministero della Giustizia og Den Italienske Republik

Præjudicielt spørgsmål

Er en national praksis, hvorefter en honorær byretsdommer (Giudice Onorario di Tribunale, GOT), som arbejder under de [neden]for beskrevne vilkår, der er kendetegnende for udførelsen af sagsøgerens hverv, udelukkes fra begrebet »deltidsansat« i § 2 i den rammeaftale, som findes i bilaget til direktiv 97/81/EF 1 , og fra begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« i § 2 i den rammeaftale, som findes i bilaget til direktiv 1999/70/EF 2 , til hinder for den effektive virkning af direktiv 97/81/EF og 1999/70/EF?

____________

1     Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS (EFT 1998, L 14, s. 9).

2     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.7.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).