Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Vicenza (Italië) op 15 november 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Zaak C-834/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Vicenza

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: AV

Verwerende partij: Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

Prejudiciële vraag

Wordt de nuttige werking van de richtlijnen 1997/81/EG1 en 1999/70/EG2 belemmerd door de in een lidstaat gevolgde zienswijze dat bij de Tribunale werkzame honoraire rechters die hun werkzaamheden op de [in casu] beschreven wijze verrichten – waardoor ook de door verzoekster uitgevoerde werkzaamheden worden gekenmerkt – niet valt onder het begrip „deeltijdwerker” als bedoeld in clausule 2 van de raamovereenkomst in de bijlage bij richtlijn 1997/81/EG, en evenmin onder het begrip „werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” als bedoeld in de raamovereenkomst in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG?

____________

1     Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid – Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid (PB 1998, L 14, blz. 9).

2     Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).