Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Vicenza (Italien) den 15 november 2019 – AV mot Ministero della Giustizia, Republiken Italien

(Mål C-834/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Vicenza

Parter i det nationella målet

Kärande: AV

Svarande: Ministero della Giustizia, Republiken Italien

Tolkningsfrågan

Utgör en nationell praxis enligt vilken en arvoderad underrättsdomare (Giudice Onorario di Tribunale, GOT), som tjänstgör under de villkor som är kännetecknande för kärandens ämbete, inte omfattas av begreppet deltidsarbetande i klausul 2 i det ramavtal som är bilagt direktiv 97/81/EG1 och begreppet visstidsanställd i klausul 2 i det ramavtal som är bilagt direktiv 1999/70/EG2 hinder för den ändamålsenliga verkan av direktiven 97/81/EG och 1999/70/EG?

____________

1 Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS - Bilaga : Ramavtal om deltidsarbete (EGT 1998, L 14, s. 9).

2 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT 1999, L 175, a. 43).