Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 20 август 2019 г. — Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T., действащ в качеството на синдик на J & S Service UG

(Дело C-620/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: Land Nordrhein-Westfalen

Ответник в ревизионното производство: D.-H. T., действащ в качеството на синдик на J & S Service UG

Встъпила страна: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

Отнася ли се член 23, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕС) 2016/6791 също и до защитата на интересите на данъчните органи?

При положителен отговор, включва ли изразът „изпълнението по гражданскоправни искове” също и защитата на данъчните органи срещу гражданскоправни искове и трябва ли тези искове вече да са предявени?

Допуска ли разпоредбата на член 23, параграф 1, буква д) от Регламент 2016/679, която се отнася до защита на важен финансов интерес на държава членка в областта на данъчното облагане, ограничаване на правото на достъп по член 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 с цел противопоставяне на гражданскоправни отменителни искове, които могат да бъдат предявени в производство по несъстоятелност срещу данъчните органи?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).