Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 20. srpna 2019 – Land Nordrhein-Westfalen v. D.-H. T. jednající jako konkursní správce majetku společnosti J & S Service UG

(Věc C-620/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Land Nordrhein-Westfalen (Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko)

Odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: D.-H. T. jednající jako konkursní správce majetku společnosti J & S Service UG

Zúčastněný: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Předběžné otázky

Slouží čl. 23 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) 2016/6791 také ochraně zájmů finančních úřadů?

Pokud ano, zahrnuje formulace „vymáhání občanskoprávních nároků“ také obranu finančního úřadu vůči občanskoprávním nárokům a musí být tyto nároky již uplatněny?

Umožňuje ustanovení čl. 23 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 upravující ochranu důležitého finančního zájmu členského státu v daňové oblasti omezení práva na přístup k údajům podle článku 15 nařízení (EU) 2016/679 pro účely obrany občanskoprávních nároků z odpůrčí žaloby podané v úpadkovém řízení proti finančnímu úřadu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).