Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 20. august 2019 – Land Nordrhein-Westfalen mod D.-H. T. handelnd als Insolvenzverwalter über das Vermögen der J & S Service UG

(Sag C-620/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: Land Nordrhein-Westfalen

Revisionsindstævnte: D.-H. T., som kurator for J & S Service UG (haftungsbeschränkt)

Procesdeltager: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Præjudicielle spørgsmål

Tjener artikel 23, stk. 1, litra j), i forordning (EU) 2016/679 1 ligeledes til beskyttelsen af skattemyndighedernes interesser?

Omfatter udtrykket »håndhævelse af civilretlige krav« i bekræftende fald også skattemyndighedernes forsvar mod civilretlige krav, og skal de pågældende krav i givet fald allerede være gjort gældende?

Giver bestemmelsen i artikel 23, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af en medlemsstats væsentlige finansielle interesser, herunder skatteanliggender, mulighed for at begrænse indsigtsretten i henhold til artikel 15 i denne forordning med henblik på at afværge civilretlige krav om omstødelse ved insolvens mod skattemyndighederne?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.4.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT 2016, L 119, s. 1).