Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 20.8.2019 – Land Nordrhein-Westfalen v. D.-H. T., joka toimii selvittäjänä J & S Service UG (haftungsbeschränkt) -yhtiön maksukyvyttömyysmenettelyssä

(asia C-620/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Land Nordrhein-Westfalen

Vastapuoli: D.-H. T., joka toimii selvittäjänä J & S Service UG (haftungsbeschränkt) -yhtiön maksukyvyttömyysmenettelyssä

Muu osapuoli: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Ennakkoratkaisukysymykset

Suojataanko asetuksen (EU) 2016/6791 23 artiklan 1 kohdan j alakohdassa myös veroviranomaisten etuja?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, kattaako ilmaus ”yksityisoikeudellisten kanteiden täytäntöönpano” myös tilanteen, jossa veroviranomainen puolustautuu yksityisoikeudellisia vaateita vastaan, ja onko tällöin edellytyksenä, että vaateet on jo esitetty?

Sallitaanko asetuksen (EU) 2016/679 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa jäsenvaltion tärkeän taloudellisen edun suojaamiseksi verotuksen alalla se, että asetuksen (EU) 2016/679 15 artiklassa säädettyä oikeutta saada pääsy tietoihin rajoitetaan, kun kyse on puolustautumisesta veroviranomaiselle esitettyjä sellaisia yksityisoikeudellisia vaateita vastaan, jotka koskevat takaisinsaantia maksukyvyttömyysmenettelyssä?

____________

1 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1)