Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Land Nordrhein-Westfalen protiv D.-H. T. u svojstvu stečajnog upravitelja za imovinu društva J & S Service UG

(predmet C-620/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Land Nordrhein-Westfalen

Druga stranka u revizijskom postupku: D.-H. T. u svojstvu stečajnog upravitelja za imovinu društva J & S Service UG

Intervenijent: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

1.    Služi li članak 23. stavak 1. točka (j) Uredbe (EU) 2016/6791 i za zaštitu interesa financijskih tijela?

2.    Ako je odgovor potvrdan, obuhvaća li se izrazom „ostvarivanje potraživanja u građanskim sporovima” i obrana financijskog tijela od građanskopravnih zahtjeva i trebaju li ti zahtjevi već biti postavljeni?

3.    Dopušta li se odredbom iz članka 23. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2016/679, o zaštiti važnog financijskog interesa države članice u poreznim pitanjima, ograničenje prava na pristup predviđenog člankom 15. Uredbe (EU) 2016/679 radi zaštite od građanskopravnih zahtjeva za pobijanje pravnih radnji u stečajnom postupku upućenih financijskom tijelu?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1.)