Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Land Nordrhein-Westfalen kontra a J & S Service UG vagyonfelügyelőjeként eljáró D.-H. T.

(C-620/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Land Nordrhein-Westfalen

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: a J & S Service UG vagyonfelügyelőjeként eljáró D.-H. T.

Az eljárásban részt vesz: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Az (EU) 2016/679 rendelet1 23. cikke (1) bekezdésének j) pontja az adóhatóságok érdekeinek védelmét is szolgálja?

2.    Amennyiben igen, a „polgári jogi követelések érvényesítése” megfogalmazás kiterjed-e az adóhatóságok polgári jogi követelésekkel szembeni védekezésére, és e követeléseknek már előterjesztettnek kell lenniük?

3.    Megengedi-e az (EU) 2016/679 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, valamely tagállam adózási kérdésekkel kapcsolatos fontos pénzügyi érdekének védelmét szolgáló szabályozás az (EU) 2016/679 rendelet 15. cikke szerinti hozzáférési jog korlátozását a fizetésképtelenséggel kapcsolatos megtámadáson alapuló, az adóhatósággal szemben fennálló polgári jogi követelések elhárítása céljából?

____________

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).