Language of document :

2019 m. rugpjūčio 20 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Nordrhein-Westfalen / D.-H. T., veikiantis kaip bankroto administratorius (ribotos atsakomybės) J & S Service UG bankroto byloje

(Byla C-620/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Land Nordrhein-Westfalen

Kita kasacinio proceso šalis: D.-H. T., veikiantis kaip bankroto administratorius (ribotos atsakomybės) J & S Service UG bankroto byloje

dalyvaujant: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) 2016/6791 23 straipsnio 1 dalies j punktu taip pat siekiama apsaugoti mokesčių institucijų interesus?

2.    Jei taip, ar formuluotė „civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimas“ taip pat apima mokesčių institucijų gynybą nuo civilinių ieškinių ir ar šie ieškiniai turi būti jau pareikšti?

3.    Ar pagal Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatą dėl svarbaus finansinio valstybės narės intereso, susijusio su mokesčiais, apsaugos leidžiama riboti teisę susipažinti su duomenimis pagal Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnį siekiant apsiginti nuo civilinių ieškinių mokesčių institucijai bankroto ginčijimo byloje?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).