Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. handelnd als Insolvenzverwalter über das Vermögen der J & S Service UG

(Lieta C-620/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Land Nordrhein-Westfalen

Atbildētājs revīzijas tiesvedībā: D.-H. T., kas rīkojas kā maksātnespējas administrators pār J & S Service UG (haftungsbeschränkt) mantu

Cits lietas dalībnieks: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht [Vācijas Federatīvās Republikas interešu pārstāvis Federālajā administratīvajā tiesā],

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) 2016/679 1 23. panta 1. punkta j) apakšpunkta mērķis ir arī finanšu iestāžu interešu aizsardzība?

Ja tas tā ir, vai formulējums “civilprasību izpilde” attiecas arī uz finanšu iestāžu aizstāvību pret civiltiesiskām prasībām un vai tām jau ir jābūt celtām?

Vai atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā ietvertajam tiesiskajam regulējumam, lai aizsargātu svarīgas dalībvalsts finanšu intereses nodokļu jautājumos, var tikt ierobežotas piekļuves tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 15. pantu, lai novērstu civiltiesisku ar maksātnespēju pamatotu atcelšanas prasījumu celšanu pret finanšu iestādi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).