Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 20. augusta 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. konajúci ako konkurzný správca majetku J & S Service UG

(vec C-620/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Land Nordrhein-Westfalen

Žalovaný: D.-H. T. konajúci ako konkurzný správca majetku J & S Service UG

Vedľajší účastník konania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

Slúži článok 23 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) 2016/6791 aj na ochranu záujmov finančných orgánov?

V prípade kladnej odpovede, zahŕňa formulácia „vymáhanie občianskoprávnych nárokov“ aj obranu finančného orgánu voči občianskoprávnym nárokom, ktoré musia už byť uplatňované?

Umožňuje úprava v článku 23 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 na ochranu dôležitého finančného záujmu členského štátu v daňovej oblasti obmedzenie práva na prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2016/679 s cieľom namietať proti občianskoprávnym nárokom proti vyhláseniu konkurzu, ktoré existujú voči finančnému orgánu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).