Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 20. avgusta 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. kot stečajni upravitelj družbe J & S Service UG

(Zadeva C-620/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Revident, pritožnik in tožena stranka: Land Nordrhein-Westfalen

Nasprotna stranka v revizijskem postopku, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in tožeča stranka: D.-H. T. kot stečajni upravitelj družbe J & S Service UG

ob udeležbi: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je člen 23(1)(j) Uredbe (EU) 2016/6791 namenjen tudi varstvu interesov finančnih organov?

Če je odgovor pritrdilen, ali opredelitev „uveljavljanje civilnopravnih zahtevkov“ obsega tudi obrambo finančnega organa proti civilnopravnim zahtevkom in ali se morajo ti že uveljavljati?

Ali določba člena 23(1)(e) Uredbe (EU) 2016/679 zaradi varstva pomembnega finančnega interesa države članice na davčnem področju dopušča omejitev pravice dostopa iz člena 15 Uredbe (EU) 2016/679 za preprečevanje civilnopravnih zahtevkov za izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku proti finančnemu organu?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).