Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgerichts (Tyskland) den 20 augusti 2019 – Land Nordrhein-Westfalen mot D.-H. T. handelnd als Insolvenzverwalter über das Vermögen der J & S Service UG

(Mål C-620/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Land Nordrhein-Westfalen

Motpart: D.-H. T., handelnd als Insolvenzverwalter über das Vermögen der J & S Service UG

Ytterligare deltagare i rättegången: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Tolkningsfrågor

1.    Syftar artikel 23.1 j i förordning (EU) 2016/6791 även till att skydda skattemyndigheternas intressen?

2.    Om denna fråga ska besvaras jakande: Omfattar formuleringen ”verkställighet av civilrättsliga krav” även skattemyndigheternas försvar mot civilrättsliga krav och måste sådana krav redan ha fastställts?

3.    Tillåter bestämmelsen i artikel 23.1 e i förordning (EU) 2016/679 om skydd av en medlemsstats viktiga finansiella intressen i skattefrågor en begränsning av rätten till tillgång till information enligt artikel 15 i förordning (EU) 2016/679 i syfte att motverka civilrättsliga återvinningskrav som riktas mot skattemyndigheterna?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).