Language of document :

Жалба, подадена на 9 септември 2019 г. от Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 28 юни 2019 г. по дело T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Комисия

(Дело C-666/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (представители: K. Adamantopoulos и P. Billiet, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Hyet Sweet

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени изцяло решението на Общия съд на Европейския съюз от 28 юни 2019 г. по дело T-741/16,

да уважи исканията на жалбоподателя, посочени в жалбата му пред Общия съд, и на основание член 61 от Статута на Съда на Европейския съюз да отмени обжалвания регламент1 в частта, в която се отнася до жалбоподателя, и

да осъди ответника и встъпилата пред Общия съд страна да заплатят направените от жалбоподателя съдебни разноски във връзка с жалбата му и съдебните разноски, свързани с производството пред Общия съд по дело T-741/16.

При условията на евентуалност жалбоподателят съответно иска от Общия съд:

да върне делото за ново разглеждане на Общия съд на Европейския съюз, за да се произнесе по втората част от първото основание на жалбоподателя,

при условията на евентуалност спрямо предходното да върне делото за ново разглеждане на Общия съд на Европейския съюз, за да се произнесе по всички други изтъкнати от жалбоподателя основания, в зависимост от обосноваността на етапа на производството, и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква пет основания в жалбата си.

Първо основание: констатациите на Общия съд в точки 54, 64—67, 69—70, 78—80, 87, 93 и 97—98 от обжалваното съдебно решение са опорочени от явни грешки при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като е прието, че счетоводството на жалбоподателя не е било водено съгласно международните счетоводни стандарти (МСС) и поради това не отговаря на изискванията на член 2, параграф 7, буква в), второ тире от основния регламент2 . Като допълнителна последица Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отказал да разгледа искането на жалбоподателя по член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния регламент.

Второ основание: констатациите на Общия съд в точки 113, 115—118, 125—126 и 128—130 от обжалваното съдебно решение са опорочени от явни грешки при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като е прието, че Комисията не е нарушила член 2, параграф 7, буква a), член 6, параграф 8 и член 9, параграф 4 от основния регламент и задължението си за полагане на грижа и за добра администрация, като не е изискала и извършила преценка на подробен списък със сделки за износ от производител в държавата аналог.

Трето основание: констатациите на Общия съд в точки 141—144, 152—153 и 155—162 от обжалваното съдебно решение са опорочени от явни грешки при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като е прието, че Комисията не е нарушила член 2, параграф 10 и член 9, параграф 4 от основния регламент, член 2.4 от АДС и задължението си за полагане на грижа и за добра администрация, като е отказала да коригира нормалната стойност и експортната цена на жалбоподателя за целите на изчисляването на дъмпинговия марж.

Четвърто основание: констатациите на Общия съд в точки 148 и 150 от обжалваното съдебно решение са опорочени от явни грешки при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като е прието, че Комисията не е нарушила член 3, параграфи 2 и 3 и член 9, параграф 4 от основния регламент, принципа на добра администрация и задължението си за полагане на грижа, като не е коригирала невредоносното ценово равнище на производителите от Съюза в зависимост от разликите в разходите за допълнителни услуги, опаковане, възнаграждения за патенти и за ноу-хау, които се заплащат от промишлеността на Съюза.

Пето основание: констатациите на Общия съд в точки 189—191, 194, 200—201 и 203—206 от обжалваното съдебно решение са опорочени от явни грешки при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като е прието, че Комисията не е нарушила член 2, параграф 7, буква a) и параграф 10, член 3, параграфи 2, 3 и 5, член 6, параграф 8 и член 9, параграф 4 от основния регламент, принципа на добра администрация и задължението си за полагане на грижа, като не е гарантирала, че разходите за доставяне на суровина на промишлеността на Съюза от свързания с нея доставчик са при справедливи пазарни условия, без да изиска да бъде попълнен въпросник от свързания доставчик.

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1247 на Комисията от 28 юли 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на аспартам с произход от Китайската народна република (ОВ L 204, 2016 г., стр. 92).

2 Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).