Language of document :

Valitus, jonka Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd on tehnyt 9.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-741/16, Changmao Biochemical Engineering v. komissio, 28.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-666/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (edustajat: K. Adamantopoulos ja P. Billiet, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Hyet Sweet

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 28.6.2019 asiassa T-741/16 antama tuomio on kumottava kokonaisuudessaan

valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös1 kumottava valittajaa koskevin osin unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan nojalla

vastapuoli ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut tässä muutoksenhakuasiassa ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-741/16

vaihtoehtoisesti

asia on palautettava unionin yleiselle tuomioistuimelle, jotta se voi ratkaista ensimmäisen kanneperusteen toisen osan

edelleen toissijaisesti asia on palautettava unionin yleiselle tuomioistuimelle, jotta se voi ratkaista muun valittajan esittämän ja ratkaisukelpoisen kanneperusteista

on todettava, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää viisi valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen tuomionsa 54, 64–67, 69, 70, 78–80, 87, 93, 97 ja 98 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittavat ilmeiset lain soveltamista ja tosiseikkojen huomioon ottamista koskevat virheet siltä osin kuin niissä todettiin, ettei valittajan tilejä ollut laadittu kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS) mukaisesti eivätkä ne näin ollen täyttäneet perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan vaatimuksia. Lisäseurauksena unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se ei tutkinut valittajan perusasetuksen2 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohtaan liittyvää väitettä.

Toinen valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen tuomionsa 113, 115–118, 125, 126 ja 128–130 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittavat ilmeiset lain soveltamista ja tosiseikkojen huomioon ottamista koskevat virheet siltä osin kuin niissä todettiin, ettei komissio soveltanut virheellisesti perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa, 6 artiklan 8 kohtaa tai 9 artiklan 4 kohtaa eikä laiminlyönyt huolenpitovelvollisuuttaan tai hyvää hallintoa, vaikka se ei edellyttänyt yksityiskohtaista luetteloa vastaavanlaisen maan tuottajan vientiliiketoimista eikä tutkinut sitä.

Kolmas valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen tuomionsa 141–144, 152, 153 ja 155–162 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittavat ilmeiset lain soveltamista ja tosiseikkojen huomioon ottamista koskevat virheet siltä osin kuin niissä todettiin, ettei komissio soveltanut virheellisesti perusasetuksen 2 artiklan 10 kohtaa ja 9 artiklan 4 kohtaa tai polkumyyntisopimuksen 2.4 artiklaa eikä laiminlyönyt huolenpitovelvollisuuttaan tai hyvää hallintoa, vaikka se ei mukauttanut normaaliarvoa ja kantajan vientihintaa polkumyyntimarginaalin laskemista varten.

Neljäs valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen tuomionsa 148 ja 150 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittavat ilmeiset lain soveltamista ja tosiseikkojen huomioon ottamista koskevat virheet siltä osin kuin niissä todettiin, ettei komissio soveltanut virheellisesti perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaa ja 9 artiklan 4 kohtaa eikä laiminlyönyt huolenpitovelvollisuuttaan tai hyvää hallintoa, vaikka se ei mukauttanut unionin tuottajan vahinkoa aiheuttamatonta hintatasoa tälle lisäpalveluista, pakkaamisesta sekä patentteihin ja tietotaitoon liittyvistä rojalteista aiheutuvia kustannuksia vastaavasti.

Viides valitusperuste: unionin yleisen tuomioistuimen tuomionsa 189–191, 194, 200, 201 ja 203–206 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittavat ilmeiset lain soveltamista ja tosiseikkojen huomioon ottamista koskevat virheet siltä osin kuin niissä todettiin, ettei komissio soveltanut virheellisesti perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa ja 10 kohtaa, 3 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa, 6 artiklan 8 kohtaa ja 9 artiklan 4 kohtaa eikä laiminlyönyt huolenpitovelvollisuuttaan tai hyvää hallintoa jättämällä varmistamatta, että unionin tuottajan siihen kytköksissä olevalta tavarantoimittajalta hankkimien raaka-aineiden kustannukset olivat asianmukaisia eikä vaatinut kyseistä tavarantoimittajaa täyttämään kyselylomaketta.

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aspartaamin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 28.7.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1247 (EUVL 2016, L 204, s. 92).

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21)