Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 9. septembrī Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-741/16: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Komisija

(Lieta C-666/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (pārstāvji: K. Adamantopoulosun P. Billiet, advokāti)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Hyet Sweet

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-741/16;

apmierināt prasījumus, kurus apelācijas sūdzības iesniedzēja iesniegusi savā Vispārējā tiesā celtajā prasībā, un atcelt apstrīdēto regulu 1 , ciktāl tā attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju atbilstoši Tiesas Statūtu 61. pantam, un

piespriest atbildētājiem un personai, kas iestājusies tiesvedībā Vispārējā tiesā, atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus šajā apelācijā, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā lietā T-741/16.

Pakārtoti apelācijas sūdzības iesniedzēja cieņpilni lūdz Tiesai:

nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par prasības pieteikuma pirmā pamata otro daļu, par kuru tā nav spriedusi;

vēl pakārtotāk – nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par jebkuru citu no apelācijas sūdzības iesniedzējas pamatiem, kas ir attaisnojami ar tiesvedības stadiju; un

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza piecus pamatus.

Pirmais pamats: Vispārējās tiesas konstatējumos pārsūdzētā sprieduma 54., 64.–67., 69.–70, 78.–80., 87., 93. un 97.–98. punktā esot pieļautas acīmredzamas tiesību kļūdas un sagrozīti fakti, nosakot, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja grāmatvedība nebija sakārtota atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (turpmāk tekstā – “SGS”) un tādējādi neatbilda Pamatregulas 2 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 2. ievilkumam. Tā rezultātā Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, atsakoties pārbaudīt apelācijas sūdzības iesniedzēja prasību uz Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 3. ievilkuma pamata.

Otrais pamats: Vispārējās tiesas konstatējumos pārsūdzētā sprieduma 113., 115. – 118., 125.–126. un 128.–130. punktā esot pieļautas acīmredzamas tiesību kļūdas un sagrozīti fakti, nospriežot, ka Komisija nav pārkāpusi Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, 6. panta 8. punktu un 9. panta 4. punktu un savu rūpības pienākumu un labas pārvaldības principu, no analogās valsts ražotāja nepieprasot un detalizēti neizvērtējot eksporta darījumu sarakstu.

Trešais pamats: Vispārējās tiesas konstatējumos pārsūdzētā sprieduma 141. –144., 152.–153. un 155.–162. punktā esot pieļautas acīmredzamas tiesību kļūdas un sagrozīti fakti, nospriežot, ka Komisija nav pārkāpusi Pamatregulas 2. panta 10. punktu un 9. panta 4. punktu, ADA 2.4 pantu un savu rūpības pienākumu un labas pārvaldības principu, atsakoties normālo vērtību un apelācijas sūdzības iesniedzēja eksporta cenu pielāgot dempinga starpības aprēķinam.

Ceturtais pamats: Vispārējās tiesas konstatējumos pārsūdzētā sprieduma 148. un 150. punktā esot pieļautas acīmredzamas tiesību kļūdas un sagrozīti fakti, nospriežot, ka Komisija nav pārkāpusi Pamatregulas 3. panta 2. punkta 3) apakšpunktu un 9. panta 4. punktu, labas pārvaldības principu un tās rūpības pienākumu, nepielāgojot Savienības ražotāju kaitējumu neradošo cenu līmeni dažādu pakalpojumu, iepakojuma un patentu un zinātības atlīdzības, kas jāmaksā Savienības rūpniecībai, atšķirībām.

Piektais pamats: Vispārējās tiesas konstatējumos pārsūdzētā sprieduma 189. –191., 194., 200.– 201. un 203. – 206. punktā esot pieļautas acīmredzamas tiesību kļūdas un sagrozīti fakti, nospriežot, ka Komisija nav pārkāpusi Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu un 10. punktu, 3. panta 2., 3., 5. punktu, 6. panta 8. punktu un 9. panta 4. punktu, labas pārvaldības principu un tās rūpības pienākumu, nenodrošinot, ka Savienības rūpniecības izejmateriālu izmaksas no saistītajiem piegādātājiem bija uzreiz pieejamas bez attiecīgā piegādātāja aptaujas lapas aizpildīšanas.

____________

1 Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2016/1247 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes aspartāma importam (OV 2016, L 204, 92. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV 2016 L 176, 21. lpp.).