Language of document :

Odvolanie podané 9. septembra 2019: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 28. júna 2019 vo veci T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Komisia

(vec C-666/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (v zastúpení: K. Adamantopoulos a P. Billiet, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Hyet Sweet

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 28. júna 2019 vo veci T-741/16,

vyhovel návrhom, ktoré odvolateľka predložila v rámci žaloby podanej na Všeobecný súd, a zrušil sporné nariadenie1 v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky, na základe článku 61 Štatútu Súdneho dvora a

uložil žalovanej a vedľajšiemu účastníkovi v konaní na Všeobecnom súde povinnosť nahradiť odvolateľke trovy odvolacieho konania a konania na Všeobecnom súde vo veci T-741/16.

Subsidiárne odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol o druhej časti prvého žalobného dôvodu,

subsidiárnejšie vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol o akomkoľvek ďalšom žalobnom dôvode odvolateľky podľa toho, ako to odôvodňuje stav konania, a

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa v bodoch 54, 64 až 67, 69, 70, 78 až 80, 87, 93, 97 a 98 napadnutého rozsudku dopustil zjavne nesprávnych právnych posúdení a skreslil skutkové okolnosti tým, že konštatoval, že účtovné závierky odvolateľky neboli vyhotovené v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS) a boli teda v rozpore s článkom 2 ods. 7 písm. c) druhou zarážku základného nariadenia2 . Všeobecný súd sa tak ďalej dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nepreskúmal tvrdenie odvolateľky podľa článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky základného nariadenia.

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa v bodoch 113, 115 až 118, 125, 126 a 128 až 130 napadnutého rozsudku dopustil zjavne nesprávnych právnych posúdení a skreslil skutkové okolnosti tým, že konštatoval, že Komisia neporušila článok 2 ods. 7 písm. a), článok 6 ods. 8 a článok 9 ods. 4 základného nariadenia, zásadu riadnej správy vecí verejných a svoju povinnosť starostlivosti, keď si nevyžiadala a nepreskúmala podrobnú vývoznú transakciu výrobcu z analogickej krajiny.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa v bodoch 141 až 144, 152, 153 a 155 až 162 napadnutého rozsudku dopustil zjavne nesprávnych právnych posúdení a skreslil skutkové okolnosti tým, že konštatoval, že Komisia neporušila článok 2 ods. 10 a článok 9 ods. 4 základného nariadenia, zásadu riadnej správy vecí verejných a svoju povinnosť starostlivosti, keď neupravila normálnu hodnotu a vývoznú cenu odvolateľky na účely výpočtu dumpingového rozpätia.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa v bodoch 148 a 150 napadnutého rozsudku dopustil zjavne nesprávnych právnych posúdení a skreslil skutkové okolnosti tým, že konštatoval, že Komisia neporušila článok 3 ods. 2 a 3 a článok 9 ods. 4 základného nariadenia, zásadu riadnej správy vecí verejných a svoju povinnosť starostlivosti, keď neupravila cenovú úroveň výrobcu z Únie, ktorá nespôsobuje ujmu, z dôvodu rozdielov v dodatočných službách, balení, ako aj patentových a know how poplatkoch, ktoré platí výrobné odvetvie Únie.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa v bodoch 189 až 191, 194, 200, 201 a 203 až 206 napadnutého rozsudku dopustil zjavne nesprávnych právnych posúdení a skreslil skutkové okolnosti tým, že konštatoval, že Komisia neporušila článok 2 ods. 7 písm. a), článok 2 ods. 10, článok 3 ods. 2, 3 a 5 a článok 9 ods. 4 základného nariadenia, zásadu riadnej správy vecí verejných a svoju povinnosť starostlivosti, keď nezabezpečila, aby náklady výrobného odvetvia Únie na suroviny od jeho prepojeného dodávateľa boli v súlade so zásadou trhového odstupu bez toho, aby sa vyžiadalo vyplnenie dotazníka prepojeného dodávateľa.

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1247 z 28. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz aspartámu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 2016, s. 92).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).