Language of document :

Pritožba, ki jo je 9. septembra 2019 vložila Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2019 v zadevi T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Komisija

(Zadeva C-666/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zastopnika: K. Adamantopoulos in P. Billiet, avocats)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Hyet Sweet

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 28. junija 2019 v zadevi T-741/16 v celoti razveljavi;

ugodi predlogu, ki ga je pritožnica podala v tožbi pred Splošnim sodiščem, in v skladu s členom 61 Statuta Sodišča izpodbijano uredbo1 razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na pritožnico, ter

toženi stranki in intervenientki pred Splošnim sodiščem naloži plačilo stroškov pritožnice v zvezi s to pritožbo in v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem v zadevi T-741/16.

Pritožnica Sodišču podredno predlaga, naj:

zadevo vrne Splošnemu sodišču Evropske unije, da odloči o drugem delu prvega tožbenega razloga;

še bolj podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču Evropske unije, da odloči o vseh drugih razlogih pritožnice, kot to upravičuje stanje postopka, in

pridrži odločitev o stroških.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja pet razlogov.

Prvi pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah 54, od 64 do 67, 69 in 70, od 78 do 80, 87, 93 ter 97 in 98 izpodbijane sodbe sta bila pravo očitno napačno uporabljeno in dejansko stanje izkrivljeno, kar zadeva ugotovitev, da računi pritožnice niso bili pripravljeni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MRS) in zato niso bile izpolnjene zahteve iz člena 2(7)(c), druga alinea, osnovne uredbe2 . Splošno sodišče je zato napačno uporabilo pravo s tem, da zahtevka pritožnice ni preučilo glede na člen 2(7)(c), tretja alinea, osnovne uredbe.

Drugi pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah 113, od 115 do 118, 125 in 126 ter od 128 do 130 izpodbijane sodbe sta bila pravo očitno napačno uporabljeno in dejansko stanje izkrivljeno, kar zadeva ugotovitev, da Komisija ni kršila člena 2(7)(a), člena 6(8) in člena 9(4) osnovne uredbe ter dolžnosti skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja s tem, da ni zahtevala in preučila podrobnega seznama izvoznih transakcij od proizvajalca iz primerljive države.

Tretji pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah od 141 do 144, 152 in 153 ter od 155 do 162 izpodbijane sodbe sta bila pravo očitno napačno uporabljeno in dejansko stanje izkrivljeno, kar zadeva ugotovitev, da Komisija ni kršila člena 2(10) in člena 9(4) osnovne uredbe, člena 2.4 Protidampinškega sporazuma ter dolžnosti skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja s tem, da ni prilagodila normalne vrednosti in izvozne cene pritožnice za namene izračuna stopnje dampinga.

Četrti pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah 148 in 150 izpodbijane sodbe sta bila pravo očitno napačno uporabljeno in dejansko stanje izkrivljeno, kar zadeva ugotovitev, da Komisija ni kršila člena 3(2) in (3) ter člena 9(4) osnovne uredbe, načela dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja s tem, da ni prilagodila neškodljive ravni cene proizvajalca iz Unije zaradi razlik v dodatnih storitvah, pakiranju ter nadomestil iz naslova patentov in strokovnega znanja, ki jih izplačuje industrija Unije.

Peti pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah od 189 do 191, 194, 200 in 201 ter od 203 do 206 izpodbijane sodbe sta bila pravo očitno napačno uporabljeno in dejansko stanje izkrivljeno, kar zadeva ugotovitev, da Komisija ni kršila člena 2(7)(a) in (10), člena 3(2), (3) in (5), člena 6(8) ter člena 9(4) osnovne uredbe, načela dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja s tem, da ni zagotovila, da so bili stroški, ki jih je industrija Unije prikazala za surovine, ki izvirajo od njenega povezanega dobavitelja, izračunani pod tržnimi pogoji, ne da bi zahtevala, da se izpolni vprašalnik povezanega dobavitelja.

____________

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1247 z dne 28. julija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz aspartama s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2016, L 204, str. 92).

2 Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).