Language of document :

Överklagande ingett den 9 september 2019 av Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 28 juni 2019 i mål T-741/16, Changmao Biochemical Engineering mot kommissionen

(Mål C-666/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ombud: K. Adamantopoulos och P. Billiet, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Hyet Sweet

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 28 juni 2019 i mål T-741/16 i dess helhet,

bifalla det beslut som klaganden begärde i talan vid tribunalen och ogiltigförklara den omstridda förordningen, 1 till den del den hänför sig till klaganden i enlighet med artikel 61 i domstolens stadga, och

förplikta svaranden och intervenienten vid tribunalen att ersätta klagandens rättegångskostnader för överklagandet och rättegångskostnaderna vid tribunalen i mål T-741/16.

I andra hand begär klaganden att domstolen ska

återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal för att avgöra den andra delen av den första grunden för talan,

i tredje hand återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal för att avgöra målet på någon annan av klagandens grunder, som är befogad genom förfarandets tillstånd, och

meddela beslut om rättegångskostnaderna senare.

Grunder och huvudargument

Klaganden har framställt fyra grunder.

Den första grunden. Vad tribunalen fann i punkterna 54, 64–67, 69–70, 78–80, 87, 93 och 97–98 i den överklagade domen är behäftat med uppenbara fel i rättstillämpningen och medför en förvrängning av faktiska uppgifter genom att det slås fast att klagandens konton inte hade upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS) och därför inte uppfyllde villkoren andra strecksatsen i artikel 2.7 c i grundförordningen.2 Som en ytterligare konsekvens gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den vägrade att pröva klagandens yrkande enligt tredje strecksatsen i artikel 2.7 c i grundförordningen.

Den andra grunden. Vad tribunalen fann i punkterna 113, 115–118, 125, 126 och 128–130 i den överklagade domen är behäftat med uppenbara fel i rättstillämpningen och medför en förvrängning av faktiska uppgifter genom att det slås fast att kommissionen inte åsidosatte artiklarna 2.7 a, 6.8 och 9.4 i grundförordningen samt sin omsorgsplikt och skyldighet att iaktta god förvaltningssed när den underlät att begära och fastställa en detaljerad förteckning över exporttransaktioner från tillverkaren i det jämförbara landet.

Den tredje grunden. Vad tribunalen fann i punkterna 141–144, 152–153 och 155–162 i den överklagade domen är behäftat med uppenbara fel i rättstillämpningen och medför en förvrängning av faktiska uppgifter genom att det slås fast att kommissionen inte åsidosatte artiklarna 2.10 och 9.4 i grundförordningen, artikel 2.4 ADA samt sin omsorgsplikt och skyldighet att iaktta god förvaltningssed när den vägrade att justera normalvärdet och klagandens exportpris för att beräkna antidumpningsmarginalen.

Den fjärde grunden. Vad tribunalen fann i punkterna 148 och 150 i den överklagade domen är behäftat med uppenbara fel i rättstillämpningen och medför en förvrängning av faktiska uppgifter genom att det slås fast att kommissionen inte åsidosatte artiklarna 3.2.3 och 9.4 i grundförordningen, principen om god förvaltningssed och sin omsorgsplikt genom att inte justera unionstillverkarens icke-skadliga priser på grund av skillnader i tillkommande tjänster, paketering och know-how royalties som industrin i unionen skulle betala.

Den femte grunden. Vad tribunalen fann i punkterna 189–191, 194, 200–201 och 203–206 i den överklagade domen är behäftat med uppenbara fel i rättstillämpningen och medför en förvrängning av faktiska uppgifter genom att det slås fast att kommissionen inte åsidosatte artiklarna 2.7 a och 2.10 samt 3.2, 3.3, 3.5, 6.8 och 9.4 i grundförordningen, principen om god förvaltningssed och sin omsorgsplikt genom att inte säkerställa att kostnaden för råmaterial från en närstående leverantör för industrin i unionen var på armlängds avstånd utan att begära att den närstående leverantörens frågeformulär skulle fyllas i.

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1247 av den 28 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 204, 2016, s. 92).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).