Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 29 lipca 2019 r. – PL / Deutsche Lufthansa AG

(Sprawa C-574/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: PL

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG

Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 23 września 2019 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________