Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America v. Komise

(Věc C-698/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (dále jen „Sony“ nebo „navrhovatelky“) (zástupci: N. Levy, advokát, R. Snelders, advokát, E.M. Kelly, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

    zrušil napadený rozsudek;

    vyhověl návrhovým žádáním předloženým v prvním stupni,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení v prvním stupni.

Podpůrně, pokud by stav řízení neumožnil Soudnímu dvoru rozhodnout ve věci, navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr

vrátil věc zpět Tribunálu;

    rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a odvolacího řízení se rozhodne později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňují čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze skutečnosti, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož svým odůvodněním nahradil odůvodnění napadeného rozhodnutí [rozhodnutí Komise ve věci AT.39639 – Optické diskové jednotky, C(2015) 7135 final].

Napadené rozhodnutí je založeno na závěru, že se navrhovatelky podílely na „několika samostatných protiprávních jednáních“, která mohla být považována rovněž za jediné a trvající protiprávní jednání. Tribunál připustil, že v napadeném rozhodnutí nebyly prokázány všechny uvedené kontakty.

Neprokázané kontakty nelze považovat za porušení čl. 101 odst. 1 SFEU. Tribunál však potvrdil zjištění v napadeném rozhodnutí v rozsahu, v němž konstatovalo existenci jediného a trvajícího protiprávního jednání na základě těchto neprokázaných kontaktů, které tvoří část souboru „nepřímých důkazů, které mohly být zohledněny a posouzeny jako celek“. Tribunál se tím, že nahradil odůvodnění napadeného rozhodnutí svým odůvodněním, dopustil nesprávného právního posouzení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze skutečnosti, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož potvrdil závěr o účasti na jediném a trvajícím protiprávním jednání, a to na základě menšího počtu kontaktů než byly kontakty uvedené v napadeném rozhodnutí.

Tribunál nesprávně rozhodl, že se Sony Optiarc pokračujícím způsobem podílela na údajném protiprávním jednání v období od 25. července 2007 do 29. října 2008, i když připustil existenci přibližně pětiměsíčního období, kdy Komise nemohla prokázat protisoutěžní kontakty, které by zahrnovaly Sony Optiarc.

Odůvodnění Tribunálu obsahuje nesrovnalosti, jelikož připustil, že během přibližně pětiměsíčního období nebyly prokázány kontakty, které by zahrnovaly Sony Optiarc, avšak současně konstatoval, že „nejdelší období bez kontaktu bylo jen 3 měsíce“ a že „většinu kontaktů od sebe dělil pouze jeden měsíc“.

Třetí důvod kasačního opravného prostředky vycházející ze skutečnosti, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož měl za to, že jediné a trvající protiprávní jednání spočívalo nezbytně v souboru samostatných protiprávních jednání.

Tribunál nekonstatoval, že Komise porušila práva na obhajobu společnosti Sony Optiarc bez ohledu na závěr, k němuž dospěla Komise v napadeném rozhodnutí – bez předchozího uvedení v oznámení námitek -, že údajné jednání představuje nejen jediné a trvající protiprávní jednání, nýbrž i několik samostatných protiprávních jednání.

Tribunál nesprávně rozhodl, že Komise odůvodnila dostatečně svá zjištění, podle nichž se Sony Optiarc dopustila několik samostatných protiprávních jednání.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze skutečnosti, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, porušil zásadu rovného zacházení a proporcionality a že rozsudek je stižen vadou spočívající v nedostatečném odůvodnění, jelikož potvrdil pokutu uloženou společnosti Sony Optiarc, a to na základě stejných příjmů, které tvořily základ pro určení samostatné pokuty uložené společnosti Quanta.

Tribunál porušil zásadu vyplývající z pokynů pro výpočet pokut, podle níž hodnota prodejů „musí odrážet ekonomický význam protiprávního jednání“ a „relativní váhu každého podniku, který se podílel na protiprávním jednání“ a porušil zásadu rovnosti a proporcionality.

Tribunál nesplnil svou povinnost uvést odůvodnění, jelikož neodpověděl na argument, podle něhož toto dvojí započítání vedlo ke zvýšení hospodářského významu protiprávního jednání.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož odmítl argument navrhovatelek, podle něhož Komise neodůvodnila svůj odklon od ustálené praxe.

____________