Language of document :

Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-763/15: Sony Optiarc, Sony Optiarc America versus komisjon

(kohtuasi C-698/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (edaspidi „Sony“ või „apellandid“) (esindajad: advokaadid N. Levy, R. Snelders, Solicitor E M. Kelly)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

rahuldada esimeses astmes esitatud nõuded;

mõista kõik kohtukulud, sh esimese kohtuastme kulud välja komisjonilt.

Teise võimalusena, juhul kui menetluse staadium ei võimalda Euroopa Kohtul otsust teha, paluvad apellandid Euroopa Kohtul:

saata asi tagasi Üldkohtule;

teha otsus esimese astme ja apellatsioonimenetluse kohtukulude jaotuse kohta hiljem.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid neli väidet.

Esimene väide: Üldkohus on eksinud, kui ta asendas otsuse põhjendused (komisjoni otsus juhtumis AT.39639 – optilised kettaseadmed C(2015) 7135 final) enda põhjendustega.

Otsus tugines järeldusele, et apellandid osalesid „mitmes erinevas rikkumises“, mida võib ühtlasi määratleda ühe ja vältava rikkumisena. Üldkohus nõustus, et sugugi mitte kõik otsuses väidetud individuaalsed kontaktid ei olnud tõendatud.

Tõendamata kontaktid ei saa endast kujutada ELTL artikli 101 lõike 1 rikkumist. Üldkohus on aga kinnitanud otsuse järeldust, et esines üks ja vältav rikkumine, tuginedes neile tõendamata kontaktidele, mis moodustasid üldise kogumi „tõenditest ja kaudsetest tõenditest, mida võib kui tervikut arvesse võtta“, millele komisjon võis tugineda. Asendades selle otsuse põhjendused enda omadega, on Üldkohus õigusnormi rikkunud.

Teine väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta kinnitas järeldust, et on osaletud ühes ja vältavas rikkumises, tuginedes väiksemale arvule kontaktidele kui see, mis oli otsuses tuvastatud.

Üldkohus järeldas vääralt, et Sony Optiarc osales väidetud rikkumises järjest alates 25. juulist 2007 kuni 29. oktoobrini 2008, ehkki ta nõustus, et esines ligi viie kuu pikkune periood, mille vältel ei olnud komisjon tõendanud ühtegi konkurentsivastast kontakti, milles Sony Optiarc oli osalenud.

Üldkohtu arutluskäigus on sisemine vastuolu, kuna ta nõustus, et puuduvad tõendatud kontaktid, millega Sony Optiarc on seotud enam kui viie kuu jooksul, kuid järeldades ühtlasi, et „pikim tuvastatud periood, kui kontakte ei toimunud, oli vaid kolm kuud“, ja et „[s]uurem osa kontakte oli vaid kuuajaste vahedega“.

Kolmas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et üks vältav rikkumine koosneb tingimata reast eraldi rikkumistest.

Üldkohus ei järeldanud, et komisjon rikkus Sony Optiarci kaitseõigusi, ehkki komisjon tuvastas otsuses – ilma et ta oleks eelnevalt vastuväiteteatises seda märkinud –, et väidetav tegevus kujutas endast mitte üksnes ühte ja vältavat rikkumist, vaid ühtlasi ka mitut eraldi rikkumist.

Üldkohus järeldas vääralt, et komisjon on esitanud piisavad põhjendused järelduse kohta, et Sony Optiarc on toime pannud mitu eraldi rikkumist.

Neljas väide: Üldkohus on rikkunud õigusnormi, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning põhjendamiskohustust, kui ta kinnitas Sony Optiarcile määratud trahvi, tuginedes samale tulule, mis oli aluseks Quanta’le määratud eraldi trahvile.

Üldkohus on rikkunud trahvide arvutamise suunistes esitatud põhimõtet, et müügiväärtus peaks „kajastama rikkumise majanduslikku tähtsust“ ja „iga rikkumises osalenud ettevõtja suhtelist kaalu“, ning rikkus võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Üldkohus on rikkunud oma põhjendamiskohustust, kuna ta ei käsitlenud nõuetekohaselt argumenti, et kahekordne arveldamine paisutas rikkumise majanduslikku tähtsust.

Üldkohus on rikkunud õigusnormi, kui ta lükkas tagasi apellantide argumendi, et komisjon ei olnud põhjendanud väljakujunenud praktikast kõrvale kaldumist.

____________