Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2019 av Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America mot kommissionen

(Mål C-698/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (nedan kallade Sony eller klagandena)(ombud: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, Solicitor)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

bifalla de yrkanden som framställdes i första instans, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive rättegångskostnaderna i första instans,

alternativt, om målet inte kan avgöras av domstolen,

återförvisa målet till tribunalen, och

besluta att frågan om rättegångskostnader avseende förfarandet i första instans och överklagandet ska anstå.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klagandena åberopat fyra grunder.

Den första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den ersatte slutsatsen i beslutet (kommissionens beslut i ärende AT.39639 – optiska diskettenheter) med sin egen.

Beslutet grundades på en bedömning enligt vilken klagandena deltog i ”flera skilda överträdelser” vilket också kunde betecknas som en enda, fortlöpande överträdelse. Tribunalen fann att inte alla individuella kontakter som gjordes gällande i beslutet hade styrkts.

Ostyrkta kontakter kan inte anses utgöra överträdelser av artikel 101.1 FEUF. Tribunalen godkände likväl slutsatsen i beslutet om en enda, fortlöpande överträdelse, en slutsats som baserades på dessa ostyrkta kontakter vilka utgjorde en del av samtliga ”bevis och indicier som kunde beaktas, betraktade som en helhet” som kommissionen kunde grunda sig på. Genom att ersätta slutsatsen i beslutet med sin egen har tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning.

Den andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att godkänna slutsatsen om deltagande i en enda, fortlöpande överträdelse, som grundades på ett färre antal kontakter än vad som hade fastställts i beslutet.

Tribunalen slog felaktigt fast att Sony Optiarc fortlöpande hade deltagit i den påstådda överträdelsen, mellan den 25 juli 2007 och den 29 oktober 2008, trots att den hade funnit att kommissionen under en period av cirka fem månader inte hade lyckats styrka att Sony Optiarc hade deltagit i någon konkurrensbegränsande kontakt.

Tribunalens resonemang är motsägelsefullt, eftersom den fann att det inte var styrkt att Sony Optiarc hade deltagit i kontakter för en period av cirka fem månader, men samtidigt slog fast att ”den längsta period under vilken det hade konstaterats att någon kontakt inte hade ägt rum endast var tre månader” och att ”det endast skiljde en månad mellan de flesta av kontakterna”.

Den tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att anse att en enda, fortlöpande överträdelse med nödvändighet består i en serie skilda överträdelser.

Tribunalen ansåg inte att kommissionen hade åsidosatt Sony Optiarcs rätt till försvar, trots kommissionens slutsats i beslutet – utan något föregående påstående i meddelandet om invändningar – att det påstådda beteende inte enbart utgjorde en enda, fortlöpande överträdelse utan också flera skilda överträdelser.

Tribunalen slog felaktigt fast att kommissionen tillräckligt hade motiverat sin slutsats att Sony Optiarc hade begått flera skilda överträdelser.

Den fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning, åsidosatte principerna om likabehandling och proportionalitet samt underlät att lämna en motivering, när den fastställde att Sony Optiarcs böter skulle bestå, vilka baserades på samma inkomster som de som utgjorde grund för att ålägga Quanta separata böter.

Tribunalen åsidosatte principen, enligt riktlinjerna om böter, att försäljningsvärdet ska ”återspegla överträdelsens ekonomiska betydelse” och ”omfattningen av varje företags delaktighet i överträdelsen” samt åsidosatte principerna om likabehandling och proportionalitet.

Tribunalen åsidosatte sin motiveringsskyldighet, eftersom den underlät att göra en vederbörlig prövning av argumentet att en dubbelräkning medförde att överträdelsens ekonomiska betydelse överdrevs.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att underkänna klagandenas argument att kommissionen hade underlåtit att motivera varför den avvek från sin etablerade praxis.

____________