Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgie) dne 6. srpna 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited v. Telenet BVBA

(Věc C-597/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Žalovaná: Telenet BVBA

Předběžné otázky

a) Musí být stažení souboru prostřednictvím sítě peer-to-peer a současné poskytnutí částí tohoto souboru („pieces“) (v poměru k celku dosud velmi fragmentárních) k nahrání („seed“) považováno za sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/291 , ačkoliv tyto jednotlivé části („pieces“) jsou jako takové nepoužitelné?

Pokud ano:

    b) Existuje hranice de minimis, od níž by nahrávání („seed“) těchto částí („pieces“) představovalo sdělování veřejnosti?

    c) Je relevantní okolnost, že toto nahrávání („seed“) může probíhat automaticky [v důsledku nastavení „Torrent-Clients“ (torrentový klient)], a tedy aniž by si toho uživatel všiml?

a) Může osoba, která je smluvní držitelkou autorských práv (nebo práv s ním souvisejících), tato práva však sama nevyužívá, nýbrž pouze uplatňuje nároky na náhradu škody od domnělých porušovatelů – jejíž obchodní model tak závisí na existenci produktového pirátství, nikoliv na jeho potírání - využívat stejná práva, která kapitola II směrnice 2004/482 přiznává autorům nebo držitelům licence, kteří využívají autorská práva obvyklým způsobem?

b) Jakým způsobem mohl držitel licence v tomto případě utrpět „újmu“ (ve smyslu článek 13 směrnice 2004/48) porušením práva?

Jsou konkrétní okolnosti uvedené v první a druhé otázce relevantní v rámci zvažování zájmů mezi prosazováním práv duševního vlastnictví na straně jedné a práv a svobod zaručených Listinou, jako je respektování soukromého života a ochrana osobních údajů, na straně druhé, zejména v rámci přezkumu přiměřenosti?

Je systematická registrace a obecné další zpracování IP adres „roje“ nahrávajících („seeders“) (držitelem licence samotným a jím pověřenou třetí osobou) za všech těchto okolností odůvodněné podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů3 , konkrétně podle jeho čl. 6 odst. 1 písm. f), odůvodněné?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45).

3     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).