Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) 6. augustil 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited versus Telenet BVBA

(kohtuasi C-597/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Kostja: Telenet BVBA

Eelotsuse küsimused

1.a)    Kas faili allalaadimist partnervõrgu (peer-to-peer) kaudu ja samaaegset kättesaadavaks tegemist selleks, et faili osi (pieces) – mis mõnikord on tervikfailiga võrreldes väga killustatud – üles laadida (seed), tuleb pidada üldsusele edastamiseks direktiivi 2001/291 artikli 3 lõike 1 tähenduses, olgugi et kõnealused üksikud osad (pieces) on iseenesest kasutamiseks kõlbmatud?

Kui vastus on jaatav:

b)    Kas on olemas mahupiir, millest alates tuleks kõnealuste osade (pieces) üleslaadimist (seeding) pidada üldsusele edastamiseks?

c)    Kas asjaolu, et üleslaadimine (seeding) võib – torrent-kliendi seadistuste tõttu – toimuda automaatselt ja seetõttu kasutajale märkamatult, on oluline?

2.a)    Kas isik, kes on autoriõiguste (või nendega kaasnevate õiguste) lepingujärgne omaja, kuid neid õigusi ise ei kasuta, vaid esitab üksnes kahjuhüvitise nõudeid väidetavate rikkujate vastu – seega kelle ärimudel eeldab piraattoodete vastu võitlemise asemel selliste toodete olemasolu – võib tugineda samadele õigustele, mida annab direktiivi 2004/482 II peatükk autoritele või litsentsi omanikele, kes kasutavad autoriõigusi tavalisel viisil?

b)    Kuidas võis litsentsi omanikul sellisel juhul tekkida õigusrikkumise tõttu „kahju“ direktiivi 2004/48 artikli 13 tähenduses?

3.    Kas esimeses ja teises küsimuses selgitatud konkreetsed asjaolud on olukorras, kus kaalutakse ühelt poolt huvi intellektuaalomandiõiguste jõustamise vastu ja teiselt poolt hartaga tagatud õigusi ja vabadusi nagu eraelu austamine ja isikuandmete kaitse, olulised eelkõige proportsionaalsuse hindamise raames?

4.    Kas üleslaadijate (seeder) parve (swarm) IP-aadresside süstemaatiline registreerimine ja üldine töötlemine (mida teeb litsentsi omanik ise ja tema käsundi alusel kolmas isik) on kõnealustel asjaoludel põhjendatud isikuandmete kaitse üldmääruse3 , konkreetselt selle artikli 6 lõike 1 punkti f alusel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).